Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2023

Antalet studerande på Ålands yrkesgymnasium uppgår till 731 studerande hösten 2023, en ökning i jämförelse med föregående höst då antalet var 713 . Männen utgör 57 procent av de studerande på Yrkesgymnasiet. I jämförelse med hösten 2022 sjönk antalet studerande på Ålands lyceum med 8 personer till 432 hösten 2023. Könsfördelningen på Ålands lyceum är i princip den motsatta om man jämför med Yrkesgymnasiet, där utgör kvinnorna i stället 57 procent av de studerande. Hösten 2023 har Högskolan på Åland 445 studerande, vilket är 28 färre än förra året och lägst sedan 2010. Andelen manliga studerande vid Högskolan uppgår till drygt 55 procent. Folkhögskolan har 38 studerande hösten 2022, 14 fler än året innan. Drygt 65 procent av de studerande på Folkhögskolan är kvinnor.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Nästan alla studerande utifrån läser en yrkesutbildning

Nästan som studerar på gymnasienivå och har hemort utanför Åland läser på Ålands yrkesgymnasium, dessa uppgick till drygt 50 studerande hösten 2023. Antalet är tydligt högre än för två år sedan då de studerande utifrån bara var hälften så många. Ökningen beror i huvudsak på att man startade upp utbildningen Grit:lab hösten 2022, vilken lockat många studerande med hemort utanför Åland. Antalet är dock fortfarande lägre än för tio år sedan då nästan 100 personer kom utifrån för att studera på Yrkesgymnasiet. Minskningen har framför allt skett bland utbildningar inom utbildningsområdet tjänster där bland annat sjöfart, kock och servitör ingår. På Ålands lyceum har antalet med hemort utanför Åland pendlat mellan två och sju personer under samma tioårsperiod.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Andelen kvinnor har ökat inom vissa utbildningsområden

För att få en mer sammanfattande bild av utbildningarna på gymnasienivå har dessa klassificerats efter utbildningsområden som bygger på den internationella utbildningsklassificeringen, ISCED.

Den allmänbildande utbildningen, vilken omfattar Ålands lyceum, är det största utbildningsområdet med nästan 40 procent av alla studerande på gymnasienivå. Därefter kommer teknisk utbildning (18 procent) och området tjänster (15 procent). Det minsta utbildningsområdet är övrigt, vilket enbart omfattar yrkesträningsprogrammet.

Över 80 procent av de som läser en utbildning inom området hälsovård och välfärd samt det pedagogiska området är kvinnor. Könsfördelningen är närmast den motsatta inom det tekniska området samt databehandling och kommunikation. Fördelningen mellan könen är som jämnast inom området tjänster. Den tydligaste förändringen gällande könsfördelningen de senaste tio åren är att kvinnornas andel ökat något inom det tekniska området, databehandling och kommunikation samt handel, administration och juridik.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Dubbelt så vanligt med ett annat modersmål än svenska på Yrkesgymnasiet

På Ålands yrkesgymnasium är andelen med ett annat modersmål än svenska dubbelt så stor som på Ålands lyceum. Över hälften av eleverna med ett annat modersmål än svenska på Yrkesgymnasiet går i någon av integrations- eller vuxenutbildningarna. Förutom svenska är några av de vanligaste modersmålen finska, rumänska, lettiska och thai. Sedan 2010 har andelen med ett annat modersmål än svenska på gymnasienivå ökat från nära 2 procent till 17 procent.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Ovanligt få studerande vid högskolan hösten 2023

Hösten 2023 har Högskolan på Åland 445 studerande, vilket är 28 färre än förra året och lägst sedan 2010. Likt förra året återfinns flest studerande vid Högskolan på Åland inom företagsekonomiprogrammet. Antalet studerande är lägst på utbildningen till maskinteknik.

Förutom sjöfart samt sjukskötarprogrammet (benämnd ”Vård” i tabellen nedan) tappar alla program studerande i jämförelse med året innan. Sett till hela perioden (2010–2023) har den största minskningen skett inom sjöfartsprogrammet och som mest studerade över 130 personer där hösten 2012, denna höst är antalet nere på drygt 50. Under samma period ökade i stället antalet studerande på programmet informationsteknik med nästan 50 procent, vilket procentuellt sett är högst bland alla program.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Färre antal sökande i jämförelse med året innan

Högskolan hade 270 sökande till 140 nya studieplatser hösten 2023, att jämföra med 315 sökande och 140 studieplatser hösten 2022. Då antalet sökande var färre än förra hösten och antalet studieplatser lika många sjönk antalet sökande per studieplats från 2,3 till 1,9. Andelen som blev antagna var dock högre denna höst, drygt 60 procent mot strax över 50 året innan.

Företagsekonomiprogrammet hade flest antal sökande av alla program, både i absoluta tal (57 stycken) och i relation till antalet studieplatser (2,9 sökande per studieplats). Antagningsprocenten var precis som förra året högst på maskinteknik där 83 procent av de sökande antogs. Maskinteknik var också, tillsammans med elektroteknik, de enda program som hade färre antal sökande än studieplatser.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Ökat antal studerande vid Ålands folkhögskola

Folkhögskolan har 38 studerande hösten 2023, 14 fler än året innan. Drygt 65 procent av de studerande är kvinnor och nästan alla kommer från Åland.

Den utbildning som lockar flest deltagare hösten 2023 är NYAlinjen. På den utbildningen studerar 24 personer hösten 2023, vilket är 10 fler än året innan. Förutom NYAlinjen studerar tio personer sammanlagt på hantverkslinjens två olika nivåer, grund och fördjupning, samt fyra personer på den nyinrättade utbildningen förberedande blåljusutbildning.

Nästan alla studerande på hantverkslinjen är kvinnor medan könsfördelningen är mer jämn vid NYAlinjen och den förberedande blåljusutbildningen.

Bland de studerande är 18 från Mariehamn, 17 från landsbygden och 2 från skärgården. Nästan 70 procent av de studerande är 19 år eller yngre och merparten av dessa läser på NYAlinjen.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om utbildning efter grundskolan finns här

Statistikmeddelandet om utbildningen efter grundskolan på Åland finns att tillgå i pdf-format nedan. I meddelandet presenteras statistiken utförligare och även bland annat statistik om de studerandes ålder, antagningen till skolorna och de högskolestuderandes tidigare utbildning.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax