Utrikeshandel med varor 2018

Varuhandeln med utlandet minskade år 2018

År 2018 var importen av varor till Åland från utlandet värd knappt 201 miljoner euro (ca 236 miljoner euro år 2017), det är sjätte året i följd som den direkta importen från utlandet minskar. Exporten av varor från Åland var år 2018 värd knappt 101 miljoner euro (ca 108 miljoner euro år 2017). Den direkta varuhandeln med utlandet gav således år 2018 ett handelsnetto på cirka -100 miljoner euro (ca -128 miljoner euro år 2017).

Det omfattande underskottet i handeln med varor är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror.

Ålands utrikeshandel med varor (import och export) år 2014–2018

Diagram som illustrerar Ålands varuhandel med utlandet (import och export).

Förändringar i statistiken

Förutom den direkta utrikeshandeln med varor är handeln med Finland över den så kallade skattegränsen minst lika omfattande. Tyvärr har en större omstrukturering där skatteuppbörden flyttats från Tullen till Skatteförvaltningen medfört att vi inte kan publicera uppgifter över skattegränshandeln över huvud taget. Vid tidpunkten för publiceringen av detta meddelande kunde varken Skatteförvaltningen eller Tullen tillhandahålla statistik om mervärdesskatteuppbörd i skattegränshandeln.

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om handel finns även som tabeller på vår hemsida, här finns uppgifter om både inrikes handel (detalj- och partihandelns omsättning på Åland) samt utrikes handel (import och export).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax