Utrikeshandel med varor 2020

Varuhandeln med utlandet minskade år 2020

Restriktionerna till följd av coronapandemin har inverkat mycket på den åländska ekonomin, och i förlängningen även på Ålands utrikeshandel med varor. En positiv tillväxt år 2019 för både import av varor (efter en nedgång sex år i rad) och export av varor förvandlades år 2020 till en kraftig nedgång. Under år 2020 visar den direkta utrikeshandeln med varor betydande nedgångar både för importen (-17,3 procent) och för exporten (-20,5 procent).

År 2020 var importen av varor till Åland från utlandet värd drygt 183 miljoner euro (ca 221 miljoner euro år 2019), en minskning med mer än 38 miljoner euro jämfört med år 2019. Exporten av varor från Åland var år 2020 värd ca 102 miljoner euro (drygt 128 miljoner euro år 2019). Den direkta varuhandeln med utlandet gav således år 2020 ett handelsnetto på cirka -81 miljoner euro (ca -93 miljoner euro år 2019).

Det omfattande underskottet i handeln med varor är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror.

Ålands utrikeshandel med varor (import och export) år 2016–2020

Diagram som illustrerar Ålands varuhandel med utlandet (import och export).

Förändringar i statistiken

Förutom den direkta utrikeshandeln med varor är handeln med Finland över den så kallade skattegränsen minst lika omfattande. Tyvärr har en större omstrukturering där skatteuppbörden flyttats från Tullen till Skatteförvaltningen medfört att vi inte kan publicera uppgifter över skattegränshandeln för närvarande. Vid tidpunkten för publiceringen av detta meddelande hade ÅSUB inte tillgång till statistik om mervärdesskatteuppbörd i skattegränshandeln.

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om handel finns även som tabeller på vår hemsida, här finns uppgifter om både inrikes handel (detalj- och partihandelns omsättning på Åland) samt utrikes handel (import och export).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax