Utrikeshandel med varor 2021

Varuhandeln med utlandet återhämtade sig något år 2021

Restriktionerna till följd av coronapandemin har inverkat mycket på den åländska ekonomin under åren 2020–2021, och i förlängningen även på Ålands utrikeshandel med varor. Under år 2021 syns dock en viss återhämtning i den direkta utrikeshandeln med varor.

År 2021 var importen av varor till Åland från utlandet värd drygt 406 miljoner euro (ca 183 miljoner euro år 2020), en ökning med hela 223 miljoner euro jämfört med år 2020. Exporten av varor från Åland var år 2021 värd ca 117 miljoner euro (ca 102 miljoner euro år 2020), en ökning med ca 15 miljoner euro jämfört med år 2020. Den direkta varuhandeln med utlandet gav således år 2021 ett handelsnetto på nästan -289 miljoner euro (ca -81 miljoner euro år 2020).

Observera att i statistiken för år 2021 förekommer en stor investering i ett nytt fartyg till Åland. Borträknat denna post var importen till Åland år 2021 ca 181 miljoner euro (en minskning med 1,1 procent från år 2020).

Det omfattande underskottet i handeln med varor är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror.

Ålands utrikeshandel med varor (import och export) år 2017–2021

Diagram som illustrerar Ålands varuhandel med utlandet (import och export).

Förändringar i statistiken

Förutom den direkta utrikeshandeln med varor är handeln med Finland över den så kallade skattegränsen minst lika omfattande. Tyvärr har en större omstrukturering där skatteuppbörden flyttats från Tullen till Skatteförvaltningen medfört att vi inte kan publicera uppgifter över skattegränshandeln för närvarande. Vid tidpunkten för publiceringen av detta meddelande hade ÅSUB inte tillgång till statistik om mervärdesskatteuppbörd i skattegränshandeln.

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om handel finns även som tabeller på vår webbsida, här finns uppgifter om både inrikes handel (detalj- och partihandelns omsättning på Åland) samt utrikes handel (import och export).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax