Utrikeshandel med varor 2022

Exporten av varor till utlandet ökade år 2022

År 2022 var importen av varor till Åland från utlandet värd knappt 266 miljoner euro (ca 406 miljoner euro år 2021), en minskning med drygt 140 miljoner euro jämfört med år 2021. Observera att det i statistiken för år 2021 förekom en stor investering i ett nytt fartyg till Åland. Borträknat denna post var importen till Åland år 2021 mycket lägre. Exporten av varor från Åland var år 2022 värd ca 226 miljoner euro (ca 117 miljoner euro år 2021), en ökning med ca 109 miljoner euro jämfört med år 2021. Den direkta varuhandeln med utlandet gav således år 2022 ett handelsnetto på nästan -40 miljoner euro (ca -289 miljoner euro år 2021).

Det omfattande underskottet i handeln med varor är möjligt enbart genom det att Åland har andra inkomster än varuexportintäkter, eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror.

Ålands utrikeshandel med varor (import och export) år 2018–2022

Diagram som illustrerar Ålands varuhandel med utlandet (import och export).

Förändringar i statistiken

Tullen i Finland håller för närvarande på med en omfattande digitaliseringsprocess, där bland annat ett helt nytt tullklareringssystem utvecklas. Processen för att ta fram data för Ålands varuhandel har år 2022 förändrats och uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare års statistik. Förändringen leder till bättre täckningsgrad för åländska företags varuhandel med omvärlden.

Förutom den direkta utrikeshandeln med varor är handeln med Finland över den så kallade skattegränsen minst lika omfattande. Tyvärr har en större omstrukturering där skatteuppbörden flyttats från Tullen till Skatteförvaltningen medfört att vi inte kan publicera uppgifter över skattegränshandeln för närvarande. Detta på grund av ovan nämnda digitaliseringsprocessen där det i dagsläget ännu inte går att ta fram statistik över gränshandeln. Vid tidpunkten för publiceringen av detta meddelande hade ÅSUB inte tillgång till statistik om mervärdesskatteuppbörd i skattegränshandeln.

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om handel finns även som tabeller på vår webbsida, här finns uppgifter om både inrikes handel (detalj- och partihandelns omsättning på Åland) samt utrikes handel (import och export).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax