Utrikeshandel med varor 2023

Exporten av varor till utlandet ökade år 2023

År 2023 var importen av varor till Åland från utlandet värd mer än 289 miljoner euro (ca 266 miljoner euro år 2022), en ökning med nästan 24 miljoner euro jämfört med år 2022. Exporten av varor från Åland var år 2023 värd ca 247 miljoner euro (ca 226 miljoner euro år 2022), en ökning med ca 21 miljoner euro jämfört med år 2022. Den direkta varuhandeln med utlandet gav således år 2023 ett handelsnetto på nästan -42 miljoner euro (ca -40 miljoner euro år 2022).

Det omfattande underskottet i handeln med varor är möjligt enbart genom det att Åland har andra inkomster än varuexportintäkter, eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror.

Ålands utrikeshandel med varor (import och export) år 2019–2023

Diagram som illustrerar Ålands varuhandel med utlandet (import och export).

Förändringar i statistiken

Tullen i Finland håller för närvarande på med en omfattande digitaliseringsprocess, där bland annat ett helt nytt tullklareringssystem utvecklas. Processen för att ta fram data för Ålands varuhandel förändrades år 2022 och uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare års statistik. Förändringen leder till bättre täckningsgrad för åländska företags varuhandel med omvärlden.

Förutom den direkta utrikeshandeln med varor är handeln med Finland över den så kallade skattegränsen minst lika omfattande. Tyvärr har en större omstrukturering där skatteuppbörden flyttats från Tullen till Skatteförvaltningen medfört att vi inte kan publicera uppgifter över skattegränshandeln för närvarande. Detta på grund av ovan nämnda digitaliseringsprocessen där det i dagsläget ännu inte går att ta fram statistik över gränshandeln. Vid tidpunkten för publiceringen av detta meddelande hade ÅSUB inte tillgång till statistik om mervärdesskatteuppbörd i skattegränshandeln.

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om handel finns även som tabeller på vår webbsida, här finns uppgifter om både inrikes handel (detalj- och partihandelns omsättning på Åland) samt utrikes handel (import och export).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax