Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2012

Färre barn totalt sett, men fler yngre barn inom barnomsorgen

Antalet barn inom barnomsorgen var 1 521 i slutet av år 2012. I daghem fanns 1 414 barn och i familjedagvård 107 barn. Jämfört med 2011 var det 81 barn färre totalt sett, 60 färre i daghem och 21 färre i familjedagvård. Antalet vårddagar under hela 2012 var 244 600 dagar, 225 600 vårddagar på daghem och 19 000 vårddagar i familjedagvård. Antalet vårddagar minskade totalt sett med närmare 10 000 dagar. I daghem minskade vårddagarna med över 8 500 dagar, medan vårddagarna i familjedagvården minskade med närmare 1 300 dagar. Tabellen om barnomsorg efter kommun visar den kommunala fördelningen efter daghem och familjedagvård samt antal daghem efter kommun 2012.

Av alla ettåriga barn är 25 procent inom den kommunala barnomsorgen och för tvååringar har den andelen mer än fördubblats. Över hälften av alla tvååringar och nästan alla fem- och sexåringar omfattas av den kommunala barnomsorgen. Förhållandet har varit ungefär detsamma de senaste tre åren, men man kan se att fler ettåringar omfattas av den kommunala barnomsorgen.

Figur: Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, % 

Ökat antal mottagare av hemvårdsstöd i landskommunerna

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare visar att mottagarna av hemvårdsstöd nu ligger på närmare 820, vilket är över 30 mottagare fler jämfört med 2011. Det är huvudsakligen kvinnorna som mottar hemvårdsstöd, men under de senaste åren har männen ökat i antal. Jämfört med 2011 har antalet mottagare av hemvårdsstöd ökat på landsbygden och i skärgården, medan mottagarna i Mariehamn har minskat.

Skärgården har få barnskyddsanmälningar

Kommunernas statistik över barnskyddsanmälningar visas i tabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. I Mariehamn kom närmare 180 anmälningar in och på landsbygden ca 170 anmälningar. I skärgården är barnantalet mycket mindre och barnskyddsanmälningarna få. 

Färre klienter som får hemtjänst

Antal hushåll som fått hemtjänst under året var 643. År 2011 var motsvarande siffra 718. Hemtjänst ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Hemtjänst till barnfamiljer och handikapphushåll har varit konstant, medan hemtjänst till åldringshushåll och andra hushåll har minskat mellan 2011 och 2012. Tabellen om antal hushåll som fått hemtjänst visar den kommunala fördelningen 2012 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson. 

Färre klienter i åldringshem, på geriatriska kliniken och i serviceboende

Antal klienter i åldringshem och på geriatriska kliniken var 183 i slutet av år 2012.  Jämfört med 2011 var det en minskning med 21 klienter. Antalet vårddagar minskade med 1 800 dagar jämfört med 2011 och var drygt 69 000 år 2012. Över hälften av klienterna var över 85 år. Även personer under 65 år vistas på åldringshem och geriatriska kliniken. Över 70 procent var kvinnor.

Klienter i serviceboende var 261 per sista december 2012, vilket innebär en minskning om sex klienter sedan 2011. Av dessa 261 klienter fanns 193 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. serviceboende med personal på natten. Närmare 70 procent av klienterna var kvinnor.

Tabellen om antal klienter i åldringshem, på geriatriska kliniken och serviceboende visas efter kommun.

Färre klienter som får stöd för närståendevård

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. År 2012 vårdades sammanlagt 298 personer i hemmet. Av dessa var 126 kvinnor och 172 män. År 2011 vårdades 301 personer i hemmet, 130 kvinnor och 171 män.

Hälften av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år och flertalet av dem var män.  Även av dem som var 65-84 år var flertalet män, medan klienterna 85 år och äldre hade en jämnare fördelning av kvinnor och män.

Tabellen stöd för närståendevård visar också antalet vårdare. Det sammanlagda antalet var 286 vårdare, varav 117 var 65 år och äldre. Över 74 procent av vårdarna var kvinnor.

ÅSUB publicerar här uppgifter över kommunernas sociala verksamhet. Statistiken omfattar vissa delar av den sociala verksamheten. Syftet är att varje år publicera en mer detaljerad statistik samt att möjliggöra jämförelser med tidigare år.

ÅSUB samlar in uppgifter från alla kommuner varje år. Därefter kompletteras och sammanställs statistiken samt publiceras i en årlig rapport om kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet, på ÅSUBs webbplats och i Statistisk årsbok för Åland.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax