Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2013

Barnens vårddagar ökade på daghem och minskade i familjedagvården

Antalet barn inom barnomsorgen var 1 556 i slutet av år 2013. I daghem fanns 1 450 barn och i familjedagvård 106 barn. Jämfört med 2012 var de 35 fler barn totalt sett, 36 fler i daghem, medan det i familjedagvården var i stort sett lika många som året innan. Antalet vårddagar under hela 2013 var 253 106 dagar, 235 200 vårddagar på daghem och 17 906 vårddagar i familjedagvård. Antalet vårddagar ökade totalt sett med närmare 8 500 dagar. I daghem ökade vårddagarna med närmare 10 000 dagar, medan vårddagarna i familjedagvården minskade med över 1 100 dagar.

I Jomala, Mariehamn och Hammarland ökade antalet barn och vårddagar rejält. Barnen i Jomalas daghem och inom familjedagvården ökade med 16 och nästan 7 600 vårddagar. Personalen på Mariehamns daghem och i familjedagvården skötte om 500 barn som hade över 87 500 vårddagar, vilket var en ökning om tio barn och 4 300 vårddagar. I Hammarland ökade barnen inom barnomsorgen med 13 barn och 2 200 vårddagar till totalt 87 barn och 12 900 vårddagar.

Antalet daghem var 38 st. Hammarland och Mariehamn utökade med var sitt daghem, medan Jomala minskade med två st. Sottunga har inget daghem. Tabellen om barnomsorg efter kommun visar den kommunala fördelningen efter daghem och familjedagvård samt antal daghem efter kommun 2013.

Av diagrammet nedan kan vi se att närmare 30 procent av alla ettåriga barn är inom den kommunala barnomsorgen. Även några barn under ett år vistas i daghem. Närmare 64 procent av tvååringarna vistas i kommunens daghem eller i familjedagvården, medan i stort sett alla sexåringar omfattas av den kommunala barnomsorgen. 

Figur: Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

 

Ökat antal mottagare av hemvårdsstöd på landsbygden

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare visar att mottagarna av hemvårdsstöd nu ligger på 819, vilket är ungefär desamma som 2012. Det är huvudsakligen kvinnorna som mottar hemvårdsstöd, men jämfört med 2011 ökade männens antal med 17. Mellan 2012 och 2013 var antalet manliga mottagare detsamma. Jämfört med 2012 har antalet mottagare av hemvårdsstöd ökat på landsbygden, men minskat i Mariehamn och skärgården.

Ökat antal barnskyddsanmälningar på landsbygden och i skärgården

Kommunernas statistik över barnskyddsanmälningar visas i tabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 319 år 2013, vilket är en minskning jämfört med 2012 med 31 anmälningar. I Mariehamn kom 131 barnskyddsanmälningar in, vilket är 47 färre än 2012. På landsbygden ökade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, från 166 st år 2012 till 177 st år 2013. I skärgården är barnantalet mycket mindre och barnskyddsanmälningarna få, men mellan 2012 och 2013 ökade anmälningarna med fem till 11 anmälningar totalt.

Fler klienter som får hemtjänst

Antal hushåll som fått hemtjänst under året var 692, vilket innebär en ökning jämfört med år 2012 om 49 hushåll. Hemtjänst ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Hemtjänst till barnfamiljer och handikapphushåll ökade med tre hushåll, medan hemtjänst till andra hushåll minskade med sju. Åldringshushållens behov av hemtjänst ökade med 53 hushåll mellan 2012 och 2013. Tabellen om antal hushåll som fått hemtjänst visar den kommunala fördelningen 2013 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson.  Tabellen visar att ökningen främst ligger i åldersklasserna 65-74 år samt 75-84 år.

Fler klienter i serviceboende, färre i åldringshem

Antal klienter i åldringshem var 137 i slutet av år 2013.  Jämfört med 2012 var det en minskning med 46 klienter. En orsak till minskningen är att Gullåsen/geriatriska kliniken tidigare ingick i siffrorna. Från 1.1.2013 ingår geriatriska kliniken i Ålands hälso- och sjukvårds uppgifter. Övervägande delen av klienterna i åldringshem, 68 procent, var kvinnor som till 67 procent var över 85 år. Även personer under 65 år vistas på åldringshem.

Klienter i serviceboende var 281 per sista december 2013, vilket innebär en ökning om 20 klienter sedan 2012. Av dessa 281 klienter fanns 221 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. serviceboende med personal på natten. Av klienterna var 69 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i åldringshem och serviceboende visas efter kommun.
 

Färre klienter som får stöd för närståendevård

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. År 2013 vårdades sammanlagt 283 personer i hemmet. Av dessa var 117 kvinnor och 166 män. År 2012 vårdades 298 personer i hemmet, 126 kvinnor och 172 män.

Hälften av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år. Barn och ungdomar, 0-17 år, var till största delen pojkar, medan klienterna i åldern 18-64 var mer jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Av dem som var 65-84 år var flertalet män, medan klienterna 85 år och äldre hade en jämnare fördelning av kvinnor och män.

Tabellen stöd för närståendevård visar också antalet vårdare. Det sammanlagda antalet var 281 vårdare, varav 119 var 65 år och äldre. Av vårdarna var 74 procent kvinnor.

 

Beskrivning av statistiken

ÅSUB publicerar här preliminära uppgifter över kommunernas sociala verksamhet 2013. Syftet är att varje år publicera en detaljerad statistik inom området samt att möjliggöra jämförelser med tidigare år.

ÅSUB samlar in uppgifter varje år från alla kommuner om deras sociala verksamhet. Därefter kompletteras och sammanställs statistiken samt publiceras i en årlig rapport om kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet samt i Statistisk årsbok för Åland. Föreliggande webnyhet är ett preliminärt utdrag ur statistiken.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax