Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2014

Färre barn på daghem och i familjedagvården

Antalet barn inom barnomsorgen var 1 499 i slutet av år 2014. I daghem fanns 1 411 barn och i familjedagvård 88 barn. Jämfört med 2013 var de 57 färre barn totalt sett, 39 färre i daghem och 18 barn i familjedagvården. Antalet vårddagar under hela 2014 var drygt 240 400 dagar, närmare 226 700 vårddagar på daghem och drygt 13 700 vårddagar i familjedagvård. Antalet vårddagar minskade totalt sett med drygt 12 700 dagar. I daghem minskade vårddagarna med över 8 500 dagar och i familjedagvården med nästan 4 200 dagar.

I Föglö och Lemland ökade både antalet barn och antalet vårddagar inom barnomsorgen, 12 barn och 729 vårddagar. Jomala hade en ökning om fem barn, men en minskning om nästan 3 000 vårddagar. I Lumparland minskade antalet barn med sex, medan antalet vårddagar ökade med över 1 500. I Hammarland och Mariehamn minskade antalet barn med elva i vardera kommunen och antalet vårddagar med drygt 1 100 respektive närmare 2 950.

Jämfört med 2013 var antalet daghem oförändrat 38 st. Sottunga har inget daghem. Tabellen Barnomsorg efter kommun visar den kommunala fördelningen efter daghem och familjedagvård samt antal daghem efter kommun 2014.

Av diagrammet nedan kan vi se att över 26 procent av alla ettåriga barn är inom den kommunala barnomsorgen. Av tvååringarna vistas 53 procent i kommunens daghem eller i familjedagvården, medan andelen barn i 4-5 års åldern är runt 94 procent. Sexåringarnas andel har sjunkit en aning 2014 jämfört med tidigare år och ligger på 96 procent.

Figur: Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, % 

 Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, % 

Minskat antal mottagare av hemvårdsstöd i Mariehamn och på landsbygden

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare visar att det finns närmare 800 mottagare av hemvårdsstöd, vilket är en minskning sedan 2013 med nästan 30 personer. Det är huvudsakligen kvinnorna som mottar hemvårdsstöd. Jämfört med 2013 har antalet mottagare av hemvårdsstöd minskat med 22 personer både i Mariehamn och på landsbygden, medan skärgårdens antal har varit oförändrat.

Minskat antal barnskyddsanmälningar på landsbygden och i skärgården

Kommunernas statistik över barnskyddsanmälningar visas i tabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 340 år 2014, vilket är en ökning jämfört med 2013 med 21 anmälningar. I Mariehamn kom 174 barnskyddsanmälningar in, vilket är 43 fler än 2013. På landsbygden minskade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, från 177 år 2013 till 161 år 2014. I skärgården är barnantalet mycket mindre och barnskyddsanmälningarna få. År 2014 uppgick de till fem anmälningar, vilket är sex färre än 2013.

Fler hushåll som får hemtjänst

Antal hushåll som fått hemtjänst under året var 712, vilket innebär en ökning jämfört med år 2013 om 20 hushåll. Hemtjänst ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Hemtjänst till barnfamiljer och handikapphushåll minskade med fem respektive sex hushåll, medan hemtjänst till andra hushåll ökade marginellt. Åldringshushållens behov av hemtjänst ökade med 30 hushåll mellan 2013 och 2014. Tabellen om antal hushåll som fått hemtjänst visar den kommunala fördelningen 2014 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson.  Tabellen visar att ökningen ligger i åldersklassen 85+ år. De två övriga åldersklasserna, 65-74 år och 75-84 år, visar en minskning om tre hushåll vardera.

Fler klienter i åldringshem, färre i serviceboende

Antal klienter i åldringshem var 146 i slutet av år 2014. Jämfört med 2013 var det en ökning med nio klienter. Övervägande delen av klienterna i åldringshem, 68 procent, var kvinnor. De flesta kvinnor är i åldersgruppen 85+ år medan de flesta män är i åldersgrupperna 75-84 år och 85+ år. Även personer under 65 år vistas på åldringshem.
Klienterna i serviceboende var 275 per sista december 2014, vilket innebär en minskning om sex klienter sedan 2013. Av dessa 275 klienter fanns 225 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. serviceboende med personal på natten. Av klienterna var 70 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i åldringshem och serviceboende visas efter kommun.

Fler män och färre kvinnor vårdar anhöriga

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. Tabellen stöd för närståendevård visar att år 2014 vårdades sammanlagt 287 personer i hemmet. Av dessa var 115 kvinnor och 172 män. År 2013 vårdades 283 personer i hemmet, 117 kvinnor och 166 män.

Närmare hälften av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år. Barn och ungdomar, 0-17 år, var till största delen pojkar, medan klienterna i åldern 18-64 var mer jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Av dem som var 65-84 år var flertalet män, medan klienterna 85 år och äldre hade en jämnare fördelning av kvinnor och män.

Tabellen visar också antalet vårdare. Det sammanlagda antalet var 277 vårdare, 197 kvinnor och 80 män. De kvinnliga vårdarna har minskat med 11 personer medan de manliga vårdarna har ökat med sju personer. Av vårdarna var 39 procent 65 år och äldre.

Beskrivning av statistiken

ÅSUB publicerar här preliminära uppgifter över kommunernas sociala verksamhet 2014. Syftet är att varje år publicera en detaljerad statistik inom området samt att möjliggöra jämförelser med tidigare år.

ÅSUB samlar in uppgifter varje år från alla kommuner om deras sociala verksamhet. Därefter kompletteras och sammanställs statistiken samt publiceras i en årlig rapport om kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet samt i Statistisk årsbok för Åland. Statistiken publiceras på ÅSUBs hemsida som exceltabeller eller under Databaser.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax