Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2015

Fler barn på daghem och färre i familjedagvården

I slutet av år 2015 var antalet barn inom barnomsorgen 1 536. I daghem fanns 1 456 barn och i familjedagvården 80 barn. Jämfört med 2014 var de 37 fler barn totalt sett, 45 fler i daghem och åtta färre barn i familjedagvården. Antalet vårddagar under hela 2015 var drygt 251 400 dagar, över 238 600 vårddagar på daghem och nästan 12 800 vårddagar i familjedagvård. Antalet vårddagar ökade totalt sett med drygt 11 000 dagar. I daghem ökade vårddagarna med närmare 12 000 dagar medan dagarna i familjedagvården minskade med drygt 900 dagar.

Eckerö hade den största ökningen både vad gäller antalet barn och antalet vårddagar inom barnomsorgen, 14 barn och närmare 4 200 vårddagar. Finström hade en ökning med åtta barn och drygt 2 400 dagar medan Hammarland hade en ökning med elva barn, men ökningen av vårddagarna var 643. Lumparland ökade med ett barn och antalet vårddagar med drygt 1 800. I Mariehamn minskade antalet barn med åtta medan antalet vårddagar ökade med närmare 1 100.

Jämfört med 2014 var antalet daghem oförändrat 38 st. Sottunga har inget daghem. Tabellen Barnomsorg efter kommun visar den kommunala fördelningen efter daghem och familjedagvård samt antal daghem efter kommun 2015.

Av diagrammet nedan kan vi se att över 25 procent av alla ettåriga barn är inom den kommunala barnomsorgen. Även något barn under ett år vistas i daghem. Drygt 56 procent av tvååringarna vistas i kommunens daghem eller i familjedagvården, medan andelen barn i 4-5 års åldern är 96-99 procent. Sexåringarnas andel har ökat sedan 2014 och ligger runt 95 procent.

Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

 

 

Kvinnliga mottagare av hemvårdsstöd minskar, manliga ökar

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare visar att det finns 786 mottagare av hemvårdsstöd, av vilka huvudparten är kvinnor, 92 procent. Jämfört med 2014 har antalet mottagare minskat med fyra personer. De kvinnliga mottagarna minskade med sex personer medan de manliga mottagarna ökade med två personer.

Lemland hade den största ökningen av mottagare av hemvårdsstöd medan Finström hade den största minskningen.

Ökat antal barnskyddsanmälningar

Kommunernas statistik över barnskyddsanmälningar visas i tabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 456 år 2015, vilket är en ökning jämfört med 2014 med 116 anmälningar. I Mariehamn kom 213 barnskyddsanmälningar in, vilket är 39 fler än 2014. På landsbygden ökade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, från 161 år 2014 till 230 år 2015. I skärgården är barnantalet mycket mindre och barnskyddsanmälningarna få. År 2015 uppgick de till 13 anmälningar, vilket är åtta fler än 2014. 

Barnskyddsanmälningar efter region

Färre hushåll i behov av hemtjänst

Antal hushåll som fått hemtjänst under året var 657, vilket innebär en minskning jämfört med år 2014 om 55 hushåll. Hemtjänst ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Hemtjänst till och handikapphushåll och övriga minskade med tre respektive 19 hushåll, medan hemtjänst till barnfamiljer ökade med tre hushåll. Åldringshushållens behov av hemtjänst minskade med 36 hushåll mellan 2014 och 2015. Tabellen om antal hushåll som fått hemtjänst visar den kommunala fördelningen 2015 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson. Tabellen visar att minskningen ligger i åldersklasserna 75-84 år och 85+ år. Där minskade hemtjänstbehovet med 21 hushåll vardera åldersklasserna. Den tredje åldersklassen, 65-74 år, visar en ökning om sex hushåll.

Färre klienter i åldringshem och fler i serviceboende

Antal klienter i åldringshem var 142 i slutet av år 2015. Jämfört med 2014 var det en minskning med fyra klienter. Övervägande delen av klienterna i åldringshem, 63 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 85+ år. Även personer under 65 år vistas på åldringshem.

Klienterna i serviceboende var 297 per sista december 2015, vilket innebär en ökning om 22 klienter sedan 2014. Av dessa 297 klienter fanns 235 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. serviceboende med personal på natten. Av klienterna var 70 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i åldringshem och serviceboende visas efter kommun.

Nedanstående diagram visar antalet klienter i ålderdomshem, inom serviceboende och vårdade med stöd av närståendevård.

Klienter i ålderdomshem, serviceboende och vårdade med stöd av närståendevård

Fler kvinnor och färre män vårdar anhöriga

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. Tabellen stöd för närståendevård visar att år 2015 vårdades sammanlagt 287 personer i hemmet. Av dessa var 122 kvinnor och 165 män. Jämfört med 2014 ökade antalet kvinnor med sju personer medan männen minskade med samma antal.

Närmare hälften av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år. Barn och ungdomar, 0-17 år, var till största delen pojkar, medan klienterna i åldern 18-64 var mer jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Av dem som var 65-84 år var flertalet män, medan klienterna 85 år och äldre till övervägande del var kvinnor.

Tabellen visar också antalet vårdare. Det sammanlagda antalet var 281 vårdare, 207 kvinnor och 74 män. De kvinnliga vårdarna har ökat med tio personer medan de manliga vårdarna har minskat med sex personer. Av vårdarna var 42 procent 65 år och äldre.

Beskrivning av statistiken.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax