Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2016

Färre barn inom barnomsorgen

I slutet av år 2016 var antalet barn inom barnomsorgen 1 511 jämfört med 1 536 barn 2015. I daghem fanns 1 457 barn och i familjedagvården 54 barn. Det är inom familjedagvården som antalet barn har minskat, antalet barn i daghem var i stort sett oförändrat. Antalet vårddagar under hela 2016 var nästan 243 500, över 233 600 vårddagar på daghem och nästan 10 000 vårddagar i familjedagvård. Jämfört med 2015 minskade antalet vårddagar totalt sett med närmare 8 000 dagar. I daghem minskade vårddagarna med 5 000 dagar medan dagarna i familjedagvården minskade med närmare 3 000 dagar.

Barnen minskade i tio kommuner, mellan ett till sex färre barn, förutom i Eckerö där minskningen var 13 barn. Brändö hade oförändrat antal barn inom barnomsorgen och i Föglö, Geta, Saltvik och Mariehamn var ökningen mellan ett till åtta barn. Sottunga hade inte några barn inom barnomsorgen.

Jämfört med 2015 var antalet daghem oförändrat 38 st. Fyra kommuner har gruppfamiljedaghem, medan Sottunga inte har något daghem. Exceltabellen Barnomsorg efter kommun visar den kommunala fördelningen efter daghem och familjedagvård samt antal daghem och gruppfamiljedaghem efter kommun 2016.

Av diagrammet nedan kan vi se att 21 procent av alla ettåriga barn är inom den kommunala barnomsorgen. Även något barn under ett år vistas i daghem. Drygt 51 procent av tvååringarna vistas i kommunens daghem eller i familjedagvården. För 3-åringarna har andelen stigit till över 82 procent. Andelen barn i 4-5 års åldern är 94-97 procent. Sexåringarnas andel har ökat något sedan 2015 och ligger runt 96 procent.   

Figur: Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

Mottagare av hemvårdsstöd för barn, både manliga och kvinnliga, ökar

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare visar att det finns 838 mottagare av hemvårdsstöd, av vilka huvudparten är kvinnor, 88 procent. Jämfört med 2015 har antalet mottagare ökat med 52 personer. De kvinnliga mottagarna ökade med elva personer medan de manliga mottagarna ökade med 41 personer.

Saltvik hade den största ökningen av mottagare av hemvårdsstöd, 18 personer, varav 13 var kvinnor och fem män. I Mariehamn ökade de manliga mottagarna med 13 personer, vilket också var hela ökningen av mottagare. Eckerö hade den största minskningen, 12 personer, varav alla var kvinnor.

Ökat antal barnskyddsanmälningar

Kommunernas statistik över barnskyddsanmälningar visas i tabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 578 år 2016, vilket är en ökning jämfört med 2015 med 122 anmälningar. I Mariehamn kom 274 barnskyddsanmälningar in, vilket är 61 fler än 2015. På landsbygden ökade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, från 230 år 2015 till 288 år 2016. I skärgården är barnantalet mycket mindre och barnskyddsanmälningarna få. År 2016 uppgick de till 16 anmälningar, vilket är tre fler än 2015.

Figur: Barnskyddsanmälningar efter region

Färre hushåll i behov av hemservice

Antal hushåll som fått hemservice under året var 674, vilket innebär en ökning jämfört med år 2015 om 13 hushåll. Hemservice ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Hemservice till handikapphushåll och andra hushåll ökade med tre respektive 37 hushåll, medan hemservice till barnfamiljer ökade med tre hushåll. Den stora ökningen av hemservice till andra hushåll beror på att Mirandaboendet integrerades med hemservicen i Mariehamn. Åldringshushållens behov av hemtjänst minskade med 24 hushåll mellan 2015 och 2016. Tabellen om antal hushåll som fått hemtjänst visar den kommunala fördelningen 2016 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson. Tabellen visar att minskningen ligger i åldersklasserna 85+ år samt 65-74 år. Där minskade hemservicebehovet med 41 respektive 11 hushåll. Åldersklasserna 75-79 år och 80-84 år visar en ökning om 9 respektive 19 hushåll.

Fler kvinnliga än manliga klienter i åldringshem och i serviceboende

Antal klienter i åldringshem var 138 i slutet av år 2016. Jämfört med 2015 var det en minskning med fyra klienter. Övervägande delen av klienterna i åldringshem, 61 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 85+ år. Även personer under 65 år vistas på åldringshem.

Klienterna i serviceboende var 325 per sista december 2016, vilket innebär en ökning om 28 klienter sedan 2015. Av dessa 325 klienter fanns 310 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. serviceboende med personal på natten. Av klienterna var 74 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i åldringshem och serviceboende visas efter kommun.

Nedanstående diagram visar antalet klienter i ålderdomshem, inom serviceboende och vårdade med stöd av närståendevård.

Figur: Klienter i ålderdomshem, serviceboende och vårdade med stöd av närståendevård

Fler kvinnor och färre män vårdar anhöriga

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. Tabellen stöd för närståendevård visar att år 2016 vårdades sammanlagt 303 personer i hemmet. Av dessa var 139 kvinnor och 164 män. Jämfört med 2015 ökade antalet kvinnor med 17 personer medan männen minskade med en person.

Över hälften av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år. Barn och ungdomar, 0-17 år, var till största delen pojkar, medan klienterna i åldern 18-64 var jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Av dem som var 65-84 år var flertalet män, medan klienterna 85 år och äldre till övervägande del var kvinnor.

Tabellen visar också antalet vårdare. Det sammanlagda antalet var 296 vårdare, 214 kvinnor och 82 män. De kvinnliga vårdarna har ökat med sju personer och de manliga vårdarna med åtta personer. Av vårdarna var 40 procent 65 år och äldre.

Exceltabeller
FilBarnomsorg efter kommun.xlsx
FilHemvardsstod, antal mottagare 2007-2016
FilInkomna barnskyddsanmälningar.xlsx
FilHushåll som fått hemtjänst efter kommun.xlsx
FilKlienter i åldringshem och i serviceboende.xlsx
FilStöd för närståendevård.xlsx

Beskrivning av statistiken

Det finns även databastabeller med mer detaljerad information.

 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax