Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2017

Färre barn inom barnomsorgen

I slutet av år 2017 var antalet barn inom barnomsorgen 1 448 jämfört med 1 511 barn 2016. I daghem fanns 1 399 barn och i familjedagvården 49 barn. Det är i vården inom daghem som antalet barn har minskat mest, antalet barn i familjedagvård minskade endast med fem barn. Antalet vårddagar under hela 2017 var nästan 237 500, över 229 500 vårddagar på daghem och nästan 8 000 vårddagar i familjedagvård. Jämfört med 2016 minskade antalet vårddagar totalt sett med närmare 6 000 dagar. I daghem minskade vårddagarna med dryga 4 000 dagar medan dagarna i familjedagvården minskade med närmare 1 900 dagar.

Barnen minskade i sex kommuner, mellan två till nio färre barn, förutom i Lemland där minskningen var 15 barn. I Jomala har två fritidshem flyttat till skolförvaltningen varvid siffrorna inte är helt jämförbara. Eckerö hade oförändrat antal barn inom barnomsorgen. I Brändö, Föglö, Geta, Kumlinge, Vårdö och Mariehamn var ökningen mellan ett till fem barn medan ökningen i Saltvik och Sund var tretton barn. Sottunga hade inte några barn inom barnomsorgen.

Jämfört med 2016 har antalet daghem inom barnomsorgen minskat med två stycken och är nu 36 st. Detta på grund av att två fritidshem i Jomala har flyttats över till skolförvaltningen. Fyra kommuner har gruppfamiljedaghem, medan Sottunga inte har något daghem. Exceltabellen Barnomsorg efter kommun 2007-2017 visar den kommunala fördelningen efter daghem och familjedagvård samt antal daghem och gruppfamiljedaghem efter kommun 2017.

I diagrammet nedan kan vi se att 15 procent av alla ettåriga barn är inom den kommunala barnomsorgen. Inget barn under ett år vistas i daghem sista december 2017. Nästan 58 procent av tvååringarna vistas i kommunens daghem eller i familjedagvården. För 3-åringarna har andelen stigit till över 83 procent. Andelen barn i 4–5 års åldern är 95–97 procent. Sexåringarnas andel har minskat sedan 2016 och ligger runt 93 procent.

Figur: Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

15 procent av alla ettåriga barn är inom den kommunala barnomsorgen. Nästan 58 procent av tvååringarna vistas i kommunens daghem eller i familjedagvården. För 3

 

Mottagare av hemvårdsstöd för barn, manliga minskar och kvinnliga ökar

Exceltabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare 2007-2017 visar att det finns 893 mottagare av hemvårdsstöd, av vilka huvudparten är kvinnor, 89 procent. Jämfört med 2016 har antalet mottagare ökat med 55 personer. De kvinnliga mottagarna ökade med 63 personer medan de manliga mottagarna minskade med åtta personer.

Mariehamn hade den största ökningen av mottagare av hemvårdsstöd, 41 personer. I Saltvik ökade de manliga mottagarna med 7 personer, vilket är den högsta ökningen av manliga mottagare om man jämför kommunerna. Hammarland hade den största minskningen, 11 personer, varav sju var kvinnor och fyra män.

Ökat antal barnskyddsanmälningar

Kommunernas statistik över barnskyddsanmälningar visas i exceltabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 633 år 2017, vilket är en ökning jämfört med 2016 med 55 anmälningar. I Mariehamn kom 326 barnskyddsanmälningar in, vilket är 52 fler än 2016. På landsbygden ökade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, från 288 år 2016 till 296 år 2017. I skärgården är barnantalet mycket mindre och barnskyddsanmälningarna få. År 2017 uppgick de till 11 anmälningar, vilket är fem mindre än 2016.

Figur: Barnskyddsanmälningar efter region

Totala antalet anmälningar var 633 år 2017. I Mariehamn kom 326 barnskyddsanmälningar in. På landsbygden ökade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, från 288 år 2016 till 296 år 2017. I skärgården var antalet 11 stycken.

Fler hushåll i behov av hemservice

Antal hushåll som fått hemservice under året var 691, vilket innebär en ökning jämfört med år 2016 om 17 hushåll. Hemservice ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Hemservice till handikapphushåll ökade med två och andra hushåll minskade med ett hushåll, medan hemservice till barnfamiljer minskade med tre hushåll. Åldringshushållens behov av hemservice ökade med 19 hushåll mellan 2016 och 2017. Tabellen om antal hushåll som fått hemservice visar den kommunala fördelningen 2017 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson. Tabellen visar att ökningen ligger i åldersklasserna 85+ år samt 65–74 år. Där ökade hemservicebehovet med 10 respektive 6 hushåll. I åldersklassen 80–84 år ökade behovet med 3 hushåll.

Fler kvinnliga än manliga klienter i institutionsvård för äldre och i boendeservice

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 127 i slutet av år 2017. Jämfört med 2016 var det en minskning med elva klienter. Övervägande delen av klienterna i institutionsvård för äldre, 56 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 85+ år. Även personer under 65 år är i institutionsvård.

Klienterna i boendeservice var 298 per sista december 2017, vilket innebär en minskning om 27 klienter sedan 2016. Av dessa 298 klienter fanns 271 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. boendeservice med personal på natten. Av klienterna var 56 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i institutionsvård och boendeservice för äldre visas efter kommun.

Nedanstående diagram visar antalet klienter inom institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård.

Figur: Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 127 i slutet av år 2017. Klienterna i boendeservice var 298 per sista december 2017, vilket innebär en minskning om 27 klienter sedan 2016.

Färre kvinnor och fler män vårdar anhöriga

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. Tabellen stöd för närståendevård 2010-2017 visar att år 2017 vårdades sammanlagt 315 personer i hemmet. Av dessa var 138 kvinnor och 177 män. Jämfört med 2016 minskade antalet kvinnor med en person medan männen ökade med 13 personer.

Över hälften av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år. Barn och ungdomar, 0–17 år, var till största delen pojkar, medan klienterna i åldern 18-64 var jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Av dem som var över 65 år var flertalet män.

Tabellen visar också antalet vårdare. Det sammanlagda antalet var 300 vårdare, 205 kvinnor och 95 män. De kvinnliga vårdarna har minskat med nio personer och de manliga vårdarna har ökat med 13 personer. Av vårdarna var 36 procent 65 år och äldre.

 

Databastabeller med mer detaljerad information hittar du här.

För beskrivning av statistiken för social verksamhet (pdf), klicka här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax