Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2018

Fler barn inom barnomsorgen

I slutet av år 2018 var antalet barn inom barnomsorgen 1 482 jämfört med 1 448 barn 2017. I daghem fanns 1 436 barn och i familjedagvården 46 barn. Det är i vården inom daghem som antalet barn har ökat, antalet barn i familjedagvård minskade med tre barn. Antalet vårddagar under hela 2018 var över 246 900, nästan 241 000 vårddagar på daghem och nästan 6 000 vårddagar i familjedagvård. Jämfört med 2017 ökade antalet vårddagar totalt sett med drygt 3 500 dagar. I daghem ökade vårddagarna med dryga 11 400 dagar medan dagarna i familjedagvården minskade med närmare 2 000 dagar.

Barnen i barnomsorgen minskade i sju kommuner, minskningen var mellan ett till 14 barn. Vårdö hade oförändrat antal barn inom barnomsorgen. I Geta, Jomala, Kumlinge, Kökar och Lemland var ökningen mellan två till tio barn medan ökningen i Föglö var 17 barn och Mariehamn var 20 barn. Sottunga hade inte några barn inom barnomsorgen.

Jämfört med 2017 har antalet daghem inom barnomsorgen minskat med en och är nu 35 st. Fyra kommuner har gruppfamiljedaghem, medan Sottunga inte har något daghem. Exceltabellen Barnomsorg efter kommun 2007-2018 visar den kommunala fördelningen efter daghem och familjedagvård samt antal daghem och gruppfamiljedaghem efter kommun 2018.

I diagrammet nedan kan vi se att 21 procent av alla ettåriga barn är inom den kommunala barnomsorgen. Inget barn under ett år vistas i daghem sista december 2018. Drygt 53 procent av tvååringarna vistas i kommunens daghem eller i familjedagvården. För 3-åringarna har andelen stigit till över 89 procent. Andelen barn i 4–5 års åldern är 86–92 procent. Sexåringarnas andel har ökat sedan 2017 och ligger runt 96 procent.

Figur: Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

Mottagare av hemvårdsstöd för barn, manliga ökar och kvinnliga minskar

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare 2007-2017 visar att det finns 892 mottagare av hemvårdsstöd, av vilka huvudparten är kvinnor, 87 procent. Jämfört med 2017 har antalet mottagare minskat med en person. De kvinnliga mottagarna minskade med 24 personer medan de manliga mottagarna ökade med 23 personer.

Lemland hade den största ökningen av mottagare av hemvårdsstöd, 20 personer. I Finström ökade de manliga mottagarna med elva personer, vilket är den högsta ökningen av manliga mottagare om man jämför kommunerna. Saltvik hade den största minskningen, 24 personer, varav 15 var kvinnor och nio män.

Ökat antal barnskyddsanmälningar

Kommunernas statistik över barnskyddsanmälningar visas i exceltabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 751 år 2018, vilket är en ökning jämfört med 2017 med 118 anmälningar. I Mariehamn kom 342 barnskyddsanmälningar in, vilket är 16 fler än 2017. På landsbygden ökade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, från 296 år 2017 till 393 år 2018. I skärgården är barnantalet mycket mindre och barnskyddsanmälningarna få. År 2018 uppgick de till 16 anmälningar, vilket är fem mer än 2017.

Figur: Barnskyddsanmälningar efter region

Totala antalet anmälningar var 751 år 2018, vilket är en ökning jämfört med 2017 med 118 anmälningar.

Fler hushåll i behov av hemservice

Antal hushåll som fått hemservice under året var 727, vilket innebär en ökning jämfört med år 2018 om 36 hushåll. Hemservice ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Hemservice till handikapphushåll ökade med fyra och barnfamiljer ökade med 13 hushåll, medan hemservice till andra hushåll minskade med tre hushåll. Åldringshushållens behov av hemservice ökade med 22 hushåll mellan 2017 och 2018. Tabellen om antal hushåll som fått hemservice visar den kommunala fördelningen 2018 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson. Tabellen visar att ökningen ligger i åldersklasserna 85+ år samt 75–79 år. Där ökade hemservicebehovet med 27 respektive 7 hushåll. I åldersklassen 65–74 år och 80–84 år minskade behovet med sex hushåll.

Fler kvinnliga än manliga klienter i institutionsvård för äldre och i boendeservice

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 127 i slutet av år 2018. Jämfört med 2017 var det samma antal. Övervägande delen av klienterna i institutionsvård för äldre, 63 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 85+ år. Även personer under 65 år kan vara i institutionsvård.

Klienterna i boendeservice var 294 per sista december 2018, vilket innebär en minskning om fyra klienter sedan 2017. Av dessa 294 klienter fanns 255 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. boendeservice med personal på natten. Av klienterna var 68 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i institutionsvård och boendeservice för äldre visas efter kommun.

Nedanstående diagram visar antalet klienter inom institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård.

Figur: Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 127 i slutet av år 2018. Klienterna i boendeservice var 294 per sista december 2018.

Färre kvinnor och fler män vårdar anhöriga

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. Tabellen stöd för närståendevård 2010-2018 visar att år 2018 vårdades sammanlagt 356 personer i hemmet. Av dessa var 163 kvinnor och 193 män. Jämfört med 2017 ökade antalet kvinnor med 25 personer och männen ökade med 16 personer.

Över hälften av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år. Barn och ungdomar, 0–17 år, var till största delen pojkar, medan klienterna i åldern 18-64 var jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Av dem som var över 65 år var flertalet kvinnor.

Det sammanlagda antalet vårdare var 274, 178 kvinnor och 96 män. De kvinnliga vårdarna har minskat med 27 personer och de manliga vårdarna har ökat med en person. Av vårdarna var 43 procent 65 år och äldre.

 

Databastabeller med mer detaljerad information hittar du här.

För beskrivning av statistiken för social verksamhet (pdf), klicka här.

 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax