Verksamhet inom kommunernas socialvård 2019

Färre barn inom barnomsorgen

I slutet av år 2019 var antalet barn inom barnomsorgen 1 474 jämfört med 1 482 barn 2018. I daghem fanns 1 438 barn och i familjedagvården 36 barn. Det är i familjedagvården som antalet barn har minskat, antalet barn i vården inom daghem ökade med två barn. Antalet vårddagar under hela 2019 var över 245 900, nästan 240 000 vårddagar på daghem och 6 200 vårddagar i familjedagvård. Jämfört med 2018 minskade antalet vårddagar totalt sett med drygt 1 000 dagar. I daghem minskade vårddagarna med nästan 1 300 dagar medan dagarna i familjedagvården ökade med närmare 200 dagar.

Barnen i barnomsorgen minskade i sju kommuner, mellan ett till 10 färre barn. Brändö och Kökar hade oförändrat antal barn inom barnomsorgen. I Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Saltvik var ökningen mellan tre till tio barn.

Under 2019 fanns det 35 daghem inom barnomsorgen. Sottunga är enda kommunen som inte har något daghem. Fyra kommuner har gruppfamiljedaghem. Exceltabellen Barnomsorg efter kommun 2007–2019  visar den kommunala fördelningen efter daghem och familjedagvård samt antal daghem och gruppfamiljedaghem efter kommun 2019.

I diagrammet nedan kan vi se att 24 procent av alla ettåriga barn är inom den kommunala barnomsorgen. Ett barn under ett år vistades i daghem sista december 2019. Drygt 58 procent av tvååringarna vistas i kommunens daghem eller i familjedagvården. För 3-åringarna har andelen minskat till 86 procent. Andelen barn i 4–5 års åldern är 90–94 procent. Sexåringarnas andel har minskat sedan 2018 och ligger runt 90 procent.

Figur: Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

 

Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

 

Mottagare av hemvårdsstöd för barn, manliga ökar och kvinnliga minskar

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare visar att det finns 897 mottagare av hemvårdsstöd, av vilka huvudparten är kvinnor, 84 procent. Jämfört med 2018 har antalet mottagare ökat med sex personer. De kvinnliga mottagarna minskade med 29 personer medan de manliga mottagarna ökade med 35 personer.

Jomala hade den största ökningen av mottagare av hemvårdsstöd, 14 personer. I Lemland ökade de manliga mottagarna med 20 personer, vilket är den högsta ökningen av manliga mottagare om man jämför kommunerna. Finström hade den största minskningen, elva personer, varav sex var kvinnor och fem män.

Ökat antal barnskyddsanmälningar

Kommunernas statistik över barnskyddsanmälningar visas i tabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 873 år 2019, vilket är en ökning jämfört med 2018 med 122 anmälningar. I Mariehamn kom 421 barnskyddsanmälningar in, vilket är 79 fler än 2018. På landsbygden ökade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, från 393 år 2018 till 440 år 2019. I skärgården är antalet barn mycket mindre och barnskyddsanmälningarna få. År 2019 uppgick de till 12 anmälningar, vilket är fyra mindre än 2018.

Figur: Barnskyddsanmälningar efter region

 

Barnskyddsanmälningar efter region.

 

Färre hushåll i behov av hemservice

Antal hushåll som fått hemservice under året var 640, vilket innebär en minskning jämfört med år 2018 om 87 hushåll. Hemservice ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Hemservice till handikapphushåll minskade med fyra hushåll, så även för barnfamiljer medan hemservice till andra hushåll minskade med två hushåll. Åldringshushållens behov av hemservice minskade med 77 hushåll mellan 2018 och 2019. Tabellen om antal hushåll som fått hemservice visar den kommunala fördelningen 2019 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson. Tabellen visar att minskningen främst ligger i åldersklasserna 85+ år samt 80–84 år. Där minskade hemservicebehovet med 50 respektive 18 hushåll. I åldersklassen 65–74 år och 75–79 år minskade behovet med tre respektive sex hushåll.
 

Fler kvinnliga än manliga klienter i institutionsvård för äldre och i boendeservice

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 126 i slutet av år 2019. Jämfört med 2018 var det en minskning med en person. Övervägande delen av klienterna i institutionsvård för äldre, 63 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 85+ år. Även personer under 65 år kan vara i institutionsvård.

Klienterna i boendeservice var 290 per sista december 2019, vilket innebär en minskning om fyra klienter sedan 2018. Av dessa 290 klienter fanns 267 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. boendeservice med personal på natten. Av klienterna var 68 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i institutionsvård och boendeservice för äldre visas efter kommun.

Nedanstående diagram visar antalet klienter inom institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård.

Figur: Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård

 

Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård

Fler kvinnor och färre män vårdar anhöriga

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. Tabellen stöd för närståendevård visar att år 2019 vårdades sammanlagt 387 personer i hemmet. Av dessa var 161 kvinnor och 226 män. Jämfört med 2018 minskade antalet kvinnor med två personer och männen ökade med 33 personer.

Nästan hälften av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år. Barn och ungdomar, 0–17 år, var till största delen pojkar, medan klienterna i åldern 18-64 var mera jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Av dem som var över 65 år var flertalet män.

Det sammanlagda antalet vårdare var 372, 278 kvinnor och 94 män. De kvinnliga vårdarna har ökat och de manliga vårdarna har minskat sedan 2018. Av vårdarna var 37 procent 65 år och äldre.

Databastabeller med mer detaljerad information hittar du här.

För beskrivning av statistiken om socialväsendet, klicka här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax