Verksamhet inom kommunernas socialvård 2020

Färre barn inom barnomsorgen

I slutet av år 2020 var antalet barn inom barnomsorgen 1 435 jämfört med 1 469 barn 2019. I daghem fanns 1 406 barn och i familjedagvården 29 barn. Antalet barn i vården inom daghem minskade med 27 barn och antalet inom familjedagvården minskade med sju barn. Antalet vårddagar under hela 2020 var över 221 000, nästan 217 000 vårddagar på daghem och drygt 4 500 vårddagar i familjedagvård. Jämfört med 2019 minskade antalet vårddagar totalt sett med nästan 25 000 dagar. I daghem minskade vårddagarna med över 23 000 dagar medan dagarna i familjedagvården minskade med närmare 1 700 dagar.

Barnen i barnomsorgen minskade i åtta kommuner. I Brändö, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Sund, Vårdö och Mariehamn ökade antalet barn i daghem med två till fyra barn.

Under 2020 fanns det 36 daghem inom barnomsorgen. Sottunga är enda kommunen som inte har något daghem. Fyra kommuner har gruppfamiljedaghem. Exceltabellen Barnomsorg efter kommun 2007–2020 visar den kommunala fördelningen efter daghem och familjedagvård samt antal daghem och gruppfamiljedaghem efter kommun 2020.

I diagrammet nedan kan vi se att 23 procent av alla ettåriga barn är inom den kommunala barnomsorgen. Inga barn under ett år vistades i daghem sista december 2020. Drygt 63 procent av tvååringarna vistas i kommunens daghem eller i familjedagvården. För 3-åringarna har andelen minskat till 80 procent. Andelen barn i 4 och 5 års åldern är 90 procent. Sexåringarnas andel har minskat sedan 2019 och ligger runt 89 procent.

Figur: Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %,

Andel av samtliga barn i respektive årskull som omfattas av den kommunala barnomsorgen, %

Mottagare av hemvårdsstöd för barn

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare visar att det finns 865 mottagare av hemvårdsstöd, av vilka huvudparten är kvinnor, 85 procent. Jämfört med 2019 har antalet mottagare minskat med 32 personer. De kvinnliga mottagarna minskade med 11 personer medan de manliga mottagarna minskade med 21 personer.

Hammarland hade den största ökningen av mottagare av hemvårdsstöd, 13 personer, medan Lemland hade den största minskningen med 44 personer. I Jomala ökade de manliga mottagarna med 10 personer, vilket är den högsta ökningen av manliga mottagare om man jämför kommunerna.

Barnskydd

Kommunernas statistik över barnskyddsanmälningar visas i tabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 794 år 2020, vilket är en minskning jämfört med 2019 med 79 anmälningar. Antalet barn som barnskyddsanmälningarna gäller var 459 vilket ligger på samma nivå som 2019 då anmälningarna gällde 454 barn. I Mariehamn kom 344 barnskyddsanmälningar in, vilket är 77 färre än 2019. På landsbygden låg antalet inkomna barnskyddsanmälningar på samma nivå som tidigare år, 440 år 2019 och 439 år 2020. I skärgården är antalet barn mycket mindre och barnskyddsanmälningarna få. År 2020 uppgick de till 11 anmälningar, vilket är en mindre än 2019.

Figur: Barnskyddsanmälningar efter region

 

Barnskyddsanmälningar efter region.

Färre hushåll i behov av hemservice

Antal hushåll som fått hemservice under året var 612, vilket innebär en minskning jämfört med år 2019 om 28 hushåll. Hemservice ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Antalet handikapphushåll som fick hemservice minskade med tre och landade på 19, hemservice för barnfamiljer minskade med fyra hushåll och uppgick till åtta medan antalet andra hushåll som fick hemservice var 47, alltså en minskning med två hushåll. Åldringshushållens behov av hemservice minskade med 19 hushåll mellan 2019 och 2020. Tabellen om antal hushåll som fått hemservice visar den kommunala fördelningen 2020 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson. Tabellen visar att minskningen främst ligger i åldersklassen 75–79 år. Där minskade hemservicebehovet med 18 hushåll. I åldersklassen 65–74 år och 80–84 år minskade behovet med tre respektive ett hushåll medan behovet ökade med tre hushåll i åldersklassen 85+ år.
 

Fler kvinnliga än manliga klienter i institutionsvård för äldre och i boendeservice

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 122 i slutet av år 2020. Jämfört med 2019 var det en minskning med fyra personer. Övervägande delen av klienterna i institutionsvård för äldre, 57 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 85+ år. Även personer under 65 år kan vara i institutionsvård.

Klienterna i boendeservice var 286 per sista december 2020, vilket innebär en minskning om fyra klienter sedan 2019. Av dessa 286 klienter fanns 252 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. boendeservice med personal på natten. Av klienterna var 65 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i institutionsvård och boendeservice för äldre visas efter kommun.

Nedanstående diagram visar antalet klienter inom institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård.

Figur: Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård

 

Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård

Närståendevård

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. Tabellen stöd för närståendevård visar att år 2020 vårdades sammanlagt 385 personer i hemmet. Av dessa var 169 kvinnor och 216 män. Jämfört med 2019 ökade antalet kvinnor med åtta personer medan männen minskade med 10 personer.

Nästan hälften av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år. Barn och ungdomar, 0–17 år, var till största delen pojkar, medan klienterna i åldern 18–64 var mera jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Av dem som var över 65 år var flertalet män.

Det sammanlagda antalet vårdare var 383, 251 kvinnor och 132 män. De kvinnliga vårdarna har minskat och de manliga vårdarna har ökat sedan 2019. Av vårdarna var 38 procent 65 år och äldre.

 

Databastabeller med mer detaljerad information hittar du här.

För beskrivning av statistiken om socialväsendet, klicka här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax