Verksamhet inom kommunernas socialvård 2021

Klienter i institutionsvård för äldre och i boendeservice

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 117 i slutet av år 2021. Jämfört med 2020 var det en minskning med fem personer. Övervägande delen av klienterna i institutionsvård för äldre, 59 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 85+ år. Även personer under 65 år kan vara i institutionsvård.

Klienterna i boendeservice var 294 per sista december 2021, vilket innebär en ökning om åtta klienter sedan 2020. Av dessa 294 klienter fanns 257 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. boendeservice med personal på natten. Av klienterna var 70 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i institutionsvård och boendeservice för äldre visas efter kommun.

Nedanstående diagram visar antalet klienter inom institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård.

Figur: Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård

Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård

Närståendevård

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. Tabellen stöd för närståendevård visar att år 2021 vårdades sammanlagt 395 personer i hemmet. Av dessa var 170 kvinnor och 225 män. Jämfört med 2020 ökade antalet kvinnor med en person och männen ökade med nio personer.

Över hälften (52 procent) av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år. Barn och ungdomar, 0–17 år, var till största delen pojkar, medan klienterna i åldern 18–64 var mera jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Av dem som var över 65 år var flertalet män.

Det sammanlagda antalet vårdare var 410, 279 kvinnor och 131 män. De kvinnliga vårdarna har ökat jämfört med 2020 och de manliga vårdarna ligger på samma nivå som för 2020. Av vårdarna var 41 procent 65 år och äldre.

Hushåll i behov av hemservice

Antal hushåll som fått hemservice under året var 634, vilket är en ökning med 22 hushåll jämfört med 2021 då 612 hushåll fick hemservice. Hemservice ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Antalet handikapphushåll som fick hemservice ökade med 36 och landade på 55 hushåll, hemservice för barnfamiljer ökade med tolv hushåll och uppgick till 20 medan antalet andra hushåll som fick hemservice var 17, alltså en minskning med 30 hushåll. Åldringshushållens behov av hemservice ökade med 4 hushåll mellan 2020 och 2021. Tabellen om antal hushåll som fått hemservice visar den kommunala fördelningen 2021 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson. Tabellen visar att i åldersklassen 65–74 år minskade behovet av hemservice med 14 hushåll. I åldersklassen 75–84 år och 85+ år ökad behovet med fyra respektive fjorton hushåll.

Mottagare av hemvårdsstöd för barn

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare visar att det finns 836 mottagare av hemvårdsstöd, av vilka huvudparten är kvinnor, 86 procent. Jämfört med 2020 har antalet mottagare minskat med 29 personer. De kvinnliga mottagarna minskade med 20 personer medan de manliga mottagarna minskade med 9 personer. År 2021 var det 784 ban för vilka hemvårdsstöd betalats ut.

Jomala hade den största ökningen av mottagare av hemvårdsstöd, 12 personer, medan Mariehamn hade den största minskningen med 38 personer. I Föglö ökade de manliga mottagarna med 5 personer, vilket är den högsta ökningen av manliga mottagare om man jämför kommunerna.

Barnskydd

År 2021 inleddes verksamheten i Kommunernas socialtjänst (KST). Då flyttades bland annat verksamheten inom barnskyddet över från kommunerna till KST. På grund av detta är uppgifterna för 2021 kanske inte helt jämförbara med tidigare år.

Statistik över barnskyddsanmälningar visas i tabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 831 år 2021, vilket är en ökning jämfört med 2020 med 37 anmälningar. Antalet barn som barnskyddsanmälningarna gäller var 481 vilket är en ökning jämfört med 2020 då anmälningarna gällde 459 barn. I Mariehamn kom 338 barnskyddsanmälningar in, vilket är 6 färre än 2020. På landsbygden ökade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, 439 år 2020 och 454 år 2021. I skärgården uppgick antalet barnskyddsanmälningar år 2021 till 39 anmälningar, vilket är en ökning med 28 jämfört med 2020.

Figur: Barnskyddsanmälningar efter region

Barnskyddsanmälningar efter region.

 

Databastabeller med mer detaljerad information hittar du här.

För beskrivning av statistiken om socialväsendet, klicka här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax