Verksamhet inom kommunernas socialvård 2022

Klienter i institutionsvård för äldre och i boendeservice

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 97 i slutet av år 2022. Jämfört med 2021 var det en minskning med 20 personer. Förändringen kan till största del förklaras med att från och med 01.01.2022 gjordes Sunnanberg vårdhem i Saltvik om från att ha varit institutionsvård till att vara ett serviceboende med heldygnsomsorg, så kallat effektiverat serviceboende (ESB). På grund av detta är uppgifterna för 2022 inte helt jämförbara med tidigare år. Övervägande delen av klienterna i institutionsvård för äldre, 58 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 75–84 år. Även personer under 65 år kan vara i institutionsvård.

Klienterna i boendeservice var 335 per sista december 2022, vilket innebär en ökning om 41 klienter sedan 2021. Av dessa 335 klienter fanns 300 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. boendeservice med personal på natten. Av klienterna var 68 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i institutionsvård och boendeservice för äldre visas efter kommun.

Nedanstående diagram visar antalet klienter inom institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård.

Figur: Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård
Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård

Närståendevård

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. Tabellen stöd för närståendevård visar att år 2022 vårdades sammanlagt 363 personer i hemmet. Av dessa var 155 kvinnor och 208 män. Jämfört med 2021 minskade antalet kvinnor med 15 personer och männen minskade med 17 personer.

Över hälften (51 procent) av dem som hade stöd för närståendevård var under 65 år. Barn och ungdomar, 0–17 år, var till största delen pojkar, medan klienterna i åldern 18–64 var jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Av dem som var över 65 år var flertalet män.

Det sammanlagda antalet vårdare var 356, 244 kvinnor och 112 män. De kvinnliga vårdarna har minskat jämfört med 2021 med 35 personer och de manliga vårdarna har minskat med 19 personer. Av vårdarna var 40 procent 65 år och äldre.

Hushåll i behov av hemservice

Antal hushåll som fått hemservice under året var 646, vilket är en ökning med 12 hushåll jämfört med 2021 då 634 hushåll fick hemservice. Hemservice ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Antalet handikapphushåll som fick hemservice ökade med 13 och landade på 68 hushåll, hemservice för barnfamiljer ökade med nio hushåll och uppgick till 29 medan antalet andra hushåll som fick hemservice var 17, samma antal hushåll som 2021. Åldringshushållens behov av hemservice minskade med tio hushåll mellan 2021 och 2022. Tabellen om antal hushåll som fått hemservice visar den kommunala fördelningen 2022 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson. Tabellen visar att i åldersklassen 65–74 år minskade behovet av hemservice med tre hushåll. I åldersklassen 75–84 år ökade behovet med fyra hushåll och i åldersklassen 85+ år minskade behovet med elva hushåll.

Mottagare av hemvårdsstöd för barn

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare visar att det finns 761 mottagare av hemvårdsstöd, av vilka huvudparten är kvinnor, 86 procent. Jämfört med 2021 har antalet mottagare minskat med 75 personer. De kvinnliga mottagarna minskade med 68 personer medan de manliga mottagarna minskade med sju personer. År 2022 var det 908 barn för vilka hemvårdsstöd betalats ut. Detta är en ökning med 124 barn från år 2021. Jomala stod för den största ökningen av antal barn.

Föglö, Geta och Saltvik hade den största ökningen av mottagare av hemvårdsstöd, fem personer vardera, medan Mariehamn hade den största minskningen med 36 personer. I Eckerö ökade de manliga mottagarna med nio personer, vilket är den högsta ökningen av manliga mottagare om man jämför kommunerna.

Barnskydd

Statistik över barnskyddsanmälningar visas i tabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 734 år 2022, vilket är en minskning jämfört med 2021 med 97 anmälningar. Antalet barn som barnskyddsanmälningarna gäller var 432 vilket är en minskning jämfört med 2021 då anmälningarna gällde 481 barn. I Mariehamn kom 270 barnskyddsanmälningar in, vilket är 68 färre än 2021. Även på landsbygden minskade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, 454 år 2021 och 435 år 2021. I skärgården uppgick antalet barnskyddsanmälningar år 2022 till 29 anmälningar, vilket är en minskning med tio jämfört med 2021.

Figur: Barnskyddsanmälningar efter region
Barnskyddsanmälningar efter region

Databastabeller med mer detaljerad information hittar du här.

För beskrivning av statistiken om socialväsendet, klicka här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax