Verksamhet inom kommunernas socialvård 2023

Klienter i institutionsvård för äldre och i boendeservice

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 100 i slutet av år 2023. Jämfört med 2022 var det en ökning med tre personer. Övervägande delen av klienterna i institutionsvård för äldre, 57 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 85 år och äldre. Även personer under 65 år kan vara i institutionsvård.

Klienterna i boendeservice var 343 per sista december 2023, vilket innebär en ökning med åtta klienter sedan 2022. Av dessa 343 klienter fanns 290 klienter i effektiverat serviceboende, dvs. boendeservice med personal på natten. Av klienterna var 69 procent kvinnor.

Tabellen om antal klienter i institutionsvård och boendeservice för äldre visas efter kommun.

Nedanstående diagram visar antalet klienter inom institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård. Från och med 01.01.2022 gjordes Sunnanberg vårdhem i Saltvik om från att ha varit institutionsvård till att vara ett serviceboende med heldygnsomsorg, så kallat effektiverat serviceboende (ESB). På grund av detta är uppgifterna för 2022 och framåt inte helt jämförbara med tidigare år.

Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård
Klienter i institutionsvård för äldre, boendeservice och vårdade med stöd av närståendevård
 

Närståendevård

Närståendevård ges av anhöriga i hemmet och omfattar både yngre och äldre personer. Tabellen stöd för närståendevård visar att år 2023 vårdades sammanlagt 393 personer i hemmet. Av dessa var 171 kvinnor och 222 män. Jämfört med 2023 ökade antalet kvinnor med 16 personer och antalet män med 14 personer.

Över hälften (52 procent) av dem som hade stöd för närståendevård var 65 år eller äldre. Barn och ungdomar, 0–17 år var till största delen pojkar, medan det bland klienterna i åldern 18–64 var fler kvinnor än män. Av dem som var över 65 år var flertalet män.

Det sammanlagda antalet vårdare var 402, 282 kvinnor och 120 män. Både de kvinnliga och manliga vårdarna har ökat jämfört med 2022. Av vårdarna var 41 procent 65 år och äldre.

 

Hushåll i behov av hemservice

Antal hushåll som fått hemservice under året var 650, vilket är en ökning med fyra hushåll jämfört med 2022 då 646 hushåll fick hemservice. Hemservice ges till barnfamiljer, åldrings- och handikapphushåll samt andra hushåll. Antalet handikapphushåll som fick hemservice minskade med nio och landade på 59 hushåll, hemservice för barnfamiljer minskade med åtta hushåll och uppgick till 21 medan antalet andra hushåll som fick hemservice var elva, en minskning med sex hushåll jämfört med 2022. Åldringshushållens behov av hemservice ökade med 27 hushåll mellan 2022 och 2023. Tabellen om antal hushåll som fått hemservice visar den kommunala fördelningen 2023 samt åldern på den person i åldringshushållet som räknas som referensperson. Tabellen visar att i åldersklassen 65–74 år ökade behovet av hemservice med nio hushåll. I åldersklassen 75–84 år ökade behovet med 22 hushåll och i åldersklassen 85+ år minskade behovet med fyra hushåll.

 

Mottagare av hemvårdsstöd för barn

Tabellen över hemvårdsstöd, antal mottagare visar att det finns 671 mottagare av hemvårdsstöd, av vilka huvudparten är kvinnor, 89 procent. Jämfört med 2022 har antalet mottagare minskat med 90 personer. De kvinnliga mottagarna minskade med 53 personer medan de manliga mottagarna minskade med 37 personer. Jomala, Saltvik och Föglö hade den största minskningen av mottagare av hemvårdsstöd (22, 16 respektive 13 mottagare), medan Vårdö hade den största ökningen med två personer. I Finström, Geta, Kumlinge och Lumparland ökade de manliga mottagarna med en person, i de övriga kommunerna minskade de manliga mottagarna eller var på samma nivå som 2022.

År 2023 var det 872 barn för vilka hemvårdsstöd betalats ut. Detta är en minskning med 36 barn från år 2022. Jomala stod för den största minskningen av antal barn och Mariehamn den största ökningen.

 

Barnskydd

Statistik över barnskyddsanmälningar visas i tabellen om antal inkomna barnskyddsanmälningar. Totala antalet anmälningar var 765 år 2023, vilket är en ökning jämfört med 2022 med 31 anmälningar. Antalet barn som barnskyddsanmälningarna gäller var 449 vilket är en ökning med 17 barn jämfört med 2022 då anmälningarna gällde 432 barn. I Mariehamn kom 272 barnskyddsanmälningar in, vilket är två mer än 2022. Även på landsbygden ökade antalet inkomna barnskyddsanmälningar, 435 år 2022 och 448 år 2023. I skärgården uppgick antalet barnskyddsanmälningar år 2023 till 45 anmälningar, vilket är en ökning med 16 jämfört med 2022.

Barnskyddsanmälningar efter region
Barnskyddsanmälningar efter region

Databastabeller med mer detaljerad information hittar du här.

För beskrivning av statistiken om socialväsendet, klicka här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax