Statistisk signifikans

Begreppet statistisk signifikant innebär att resultatet av en urvalsundersökning har liten sannolikhet att ha uppstått på grund av slumpen. Ett signifikant värde från ett statistiskt test innebär att man förkastar den förväntade hypotesen (teorin) på grund av skillnaden som finns till det observerade värdet i testvariabeln. Som signifikansnivå används ofta värdet 5 % (p < .05). Jämför konfidensintervall.

Tillbaka till ord och begrepp