Stratifierat urval

Vid ett stratifierat urval delas populationen in i undergrupper för att undvika att någon grupp blir över- eller underrepresenterad. Inom varje grupp, eller stratum, görs sedan ett obundet slumpmässigt urval, vanligen proportionellt mot gruppens storlek. Se urval

Tillbaka till ord och begrepp