Transport och kommunikationer - Beskrivning av statistiken

< Transport och kommunikationer

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken omfattar uppgifter om vägtrafiken, skärgårdsfärjorna, flygtrafiken, busstrafiken samt postverksamheten.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är antal fordon, personer, olyckor och försändelser samt väglängd i kilometer. Statistiken redovisas i huvudsak för hela Åland, men i viss mån även för kommuner och regioner.

Referenstider
Statistiken om transport och kommunikationer uppgörs på årsbasis och gäller händelserna under kalenderåret.

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en bild av transport- och kommunikationssituationen på Åland. Uppgifter om fordon finns sedan 1963, skärgårdsfärjorna sedan 1976, flygtrafiken sedan 1985 samt om busstrafiken och postens verksamhet sedan 2004. Statistiken har publicerats i Statistisk årsbok sedan 1979.

Insamlingsmetoder och källor
Statistiken baseras på uppgifter från Fordonsmyndigheten, Ålandstrafiken, Luftfartsverket, respektive bussbolag och Åland Post.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är god eftersom statistiken baseras på heltäckande uppgifter från branschens aktörer.

Aktualitet
Statistiken publiceras 2-8 månader efter det aktuella årets utgång.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten är god.

Tillgänglighet
Statistiken publiceras i Statistisk årsbok för Åland och som Excel- och Pc-Axis-tabeller på hemsidan.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistiken om transport och kommunikationer på ÅSUB är Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax. ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerad uppgifter och definitioner.