Turism - Beskrivning av statistiken

< Turism

Statistikens omfattning
Innehåll
Turiststatistiken omfattar uppgifter om övernattningar på inkvarteringsanläggningarna och i gästhamnarna, inresande till Åland samt företag inom turistbranschen.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är antal anlända och övernattande, antalet båtnätter i gästhamnarna, antal inresande samt antal företag. Uppgifterna gäller i huvudsak hela Åland, men presenteras i viss mån också för regioner. För inresande redovisas destinationen varifrån de anländer och för inkvarteringen gästernas hemland.

Definitioner
Statistikens täckning (inkvartering):
Dels antalet anläggningar som ingår i statistiken, dels hur stor procentuell andel av det totala antalet rum/stugor som ingår i statistiken.
Beläggningen: Andelen rum som har varit i bruk av totala antalet rum. Beläggningen för den totala kapaciteten räknas ut så att antalet rum/stugor, som har varit i bruk på de anläggningar som har redovisat uppgifter för månaden, divideras med totala antalet rum/stugor på de anläggningar som har redovisat uppgifter samt på de anläggningar som har varit stängda under månaden. Rum/stugor eller anläggningar som är stängda på grund av ombyggnad eller används för privat bruk är inte medräknade. Beläggningen för den öppna kapaciteten räknas ut så att antalet rum/stugor som har varit i bruk på de anläggningar som har redovisat uppgifter, divideras med totala antalet rum/stugor på dessa anläggningar, dock så att de dagar under månaden som en anläggning har haft stängt räknas bort från kapaciteten.
Anlända gäster: De som kommit för att övernatta, inte gäster som bara stannar över dagen. Barn räknas med även om de får övernatta gratis. Personer som är stadigvarande bosatta räknas inte som gäster.
Gästernas hemland: Det land där de bor och inte där de är medborgare.
Inresande till Åland: Alla personer som stiger i land från passagerarfärjorna, landskapets skärgårdsfärjor och flygen. Dessutom ingår passagerarna på alla kryssningsfartyg som anländer till Åland.

Landskommuner: Alla kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö
- Exakt 0 enheter
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges.

Referenstider
Inresande- och inkvarteringsstatistiken uppgörs efter månad och år. Uppgifter om företag görs årsvis.

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en detaljerad bild av turismen på Åland. Inresandestatistik finns tillgänglig från 1958. Inkvarteringsstatistik finns från 1970-talet och framåt, uppgifter jämförbara med dagens från 1994.

Insamlingsmetoder och källor
Uppgifter till inresandestatistiken levereras av rederierna, Mariehamns hamn och Luftfartsverket. Uppgifterna till inkvarteringsstatistiken samlas in från inkvarteringsanläggningarna.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är hög i och med att turiststatistiken baseras på totaluppgifter från aktörerna i branschen. En begränsning är att inkvarteringsstatistiken inte omfattar anläggningar med mindre än fem rum eller stugor. Jämförbarheten över tiden är god.

Aktualitet
Hotellstatistiken publiceras månadsvis inom ungefär två veckor från den aktuella månadens utgång. Slutlig årsstatistik som omfattar även gästhem, stugor och campingplatser publiceras inom fyra månader efter årets utgång. Inresandestatistiken publiceras inom två månader efter det aktuella årets utgång.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten över tiden är god.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar en detaljerad turiststatistik, bl.a. en större årlig statistikrapport som kan beställas från ÅSUB och som även finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats. Där finns också månatliga statistikpubliceringar gällande hotellen liksom turiststatistik i form av Excel- och PC-Axis-tabeller.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för turiststatistiken på ÅSUB är Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist@asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.