Urvalsundersökning

Med uppgifter från ett urval ur en population dras slutsatser om hela populationen. De främsta kraven på urvalet är att det är slumpmässigt och har på förhand kända urvalssannolikheter, samt att det är tillräckligt stort.

Tillbaka till ord och begrepp