Utbildning - Studerande utanför Åland - Beskrivning av statistiken

< Studerande utanför Åland

Statistikens omfattning

Innehåll

Statistiken omfattar uppgifter om ålänningar som studerar utanför Åland.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper

Objekt för statistiken är personer som under uppgiftsåret erhållit studiestöd av Ålands landskapsregering för studier vid läroinrättning utanför Åland. De huvudsakliga statistiska måtten är antal och andelar som redovisas fördelat efter kön, ålder, utbildningsnivå, utbildningsområde, studieland och i viss mån skola.

Definitioner och förklaringar

Rätt till studiestöd uppstår först månaden efter man fyller 17 år, vilket innebär att statistiken är bristfällig gällande 16-åringar. Från och med statistiken för 2016 ingår dock 16-åringar som lyfter bostadsbidrag för boende på studieorten. Dessa stödmottagare ingick före 2016 inte i AMS’ studiestödsregister. För studerande som erhållit studiestöd för flera olika utbildningar utanför Åland under kalenderåret, t.ex. utbildning på gymnasienivå under vårterminen och högskoleutbildning under höstterminen, redovisas endast den senast förekommande utbildningen.

Då det gäller utbildningsnivå omfattar termerna högskola, högskoleutbildning och högskolenivå universitet och högskolor. Yrkeshögskolorna behandlas som en egen kategori, men i de fall yrkeshögskolornas uppgifter anges tillsammans med högskolornas och universitetens framgår det av texten och kategorinamnen (”högskola inkl. yrkeshögskola”). Både finländska och svenska yrkeshögskolor kategoriseras i klassen ”Yrkeshögskolor”. De svenska yrkeshögskolornas utbildning skiljer sig dock från den finländska då den inte ger ECTS-poäng (högskolepoäng).

Referenstider

Statistiken görs på årsbasis och gäller händelser under ett helt kalenderår.

Syfte och historik

Statistikens syfte är att ge en utförlig bild av de ålänningar som studerar utanför Åland.

Statistikuppgifter över de studerande utanför Åland har sammanställts sedan 2004.

För variablerna utbildningsnivå och utbildningsområde finns inte jämförbara uppgifter för åren före 2007, varför dessa variabler presenteras endast gällande 2007 och framåt.

I tidsserierna finns rättade uppgifter för 2008, då åtta personer som studerade i Finland felaktigt hade placerats i Sverige.

Fr.o.m. 2017 används gällande utbildningsområden den förnyade klassificeringen ISCED-F 2013, där det tidigare utbildningsområdet handel och samhällsvetenskaper har delats upp i två områden – de samhällsvetenskapliga områdena samt handel, administration och juridik – och utbildningsområdet databehandling och kommunikation (IKT) har tillkommit. Dessutom bytte områdena hälso- och socialvård samt servicebranscher namn till hälsovård och välfärd respektive tjänstebranschen.

Insamlingsmetoder och källor

Statistiken baseras på individuppgifter hämtade från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets (AMS) studiestödsregister.

Kvalitet

Tillförlitlighet

Tillförlitligheten är hög i och med att statistiken baseras på totaluppgifter från AMS studiestödsregister. De som läser utanför Åland och inte erhåller studiestöd från Ålands landskapsregering ingår inte i nämnda register. Dessa antas dock vara väldigt få och påverkar därför inte den samlade bilden av de studerande utanför Åland i särskilt hög grad. Uppgifterna granskas efter att de samlats in och rättas upp vid behov i samråd med uppgiftslämnarna.

Aktualitet

Statistiken publiceras inom cirka fyra månader efter det aktuella årets utgång.

Jämförbarhet och samanvändbarhet

Jämförbarheten är god när det gäller jämförelser över tid. Jämförbarheten är god såväl när det gäller jämförelser över tid som med andra statistikområden, såsom befolkningsstatistik och annan utbildningsstatistik.

Tillgänglighet

ÅSUB publicerar årligen ny statistik om grundskolan som finns tillgänglig på asub.ax. Statistiken publiceras dels i form av en statistiknyhet (grafer och tabeller med kommenterande text), men också som interaktiva grafer samt excel- och databastabeller.

Kontakt/ansvarsperson

Ansvarig för utbildningsstatistiken på ÅSUB är Jakob Sällström, jakob.sallstrom[at]asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.