Utbildning - Utbildning som inte leder till examen - Beskrivning av statistiken

< Utbildning som inte leder till examen

Statistiken om de åländska skolornas utbildning som inte leder till examen omfattar Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn, Ålands musikinstitut, Öppna högskolan (enhet inom Högskolan på Åland) och Ålands yrkesgymnasium. I augusti 2011 sammanslogs Ålands handelsläroverk, Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut, Ålands hotell- och restaurangskola och Ålands yrkesskola till Ålands yrkesgymnasium. Ålands naturbruksskolas verksamhet upphörde efter vårterminen 2011.

Det finns också andra aktörer som anordnar utbildning som inte leder till examen på Åland, t.ex. Ålands näringsliv, Företagarna på Åland, Arbetarnas bildningsförbund, Ålands idrottsförbund och privata utbildningsföretag m.fl., men dessa har inte tillfrågats om uppgifter för denna statistik.

Uppgifterna om antal deltagare avser bruttodeltagare, vilket innebär att samma person är medräknad flera gånger om hon/han deltagit i flera kurser. Uppgifterna om antal undervisningstimmar avser lärarens undervisningstimmar och påverkas inte av antalet deltagare i undervisningen. Undervisningstimmarna redovisas efter typ av kurs och utbildningsområde. I siffrorna för 2007 och 2008 anges Öppna högskolans utbildningar på mindre än 6 timmar inte i kategorin Utbildning på mindre än 6 timmar utan de är fördelade på övriga kurstyper.

Indelningen av utbildningsområden följer i denna statistik den finländska undervisningsförvaltningens klassificering, vilken skiljer sig från ISCED-klassificeringen som ÅSUB vanligtvis följer inom utbildningsstatistiken. Detta beror på att uppgiftsinsamlingen är anpassad till Statistikcentralens behov och de väljer att följa undervisningsförvaltningens klassificering när det gäller utbildning som inte leder till examen.

ÅSUB publicerar sedan år 2000 ett årligt statistikmeddelande om den åländska examensinriktade utbildningen efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland. Statistikuppgifter om de studerande vid Folkhögskolans utbildningsprogram presenteras också i meddelandet, trots att utbildningen inte är examensinriktad. Ytterligare statistik i detta ämne, bl.a. flera tidsserier och mera detaljerade uppgifter om de enskilda skolorna och Högskolan på Åland, kan man hitta på ÅSUBs webbplats (www.asub.ax). Övrig årlig utbildningsstatistik som ÅSUB ger ut gäller grundskolan, avlagda examina samt studerande utanför Åland. Statistik om lärarna i det åländska skolväsendet publiceras sedan 2005 vart tredje år. ÅSUB har också publicerat prognoser om det framtida elevunderlaget på Åland. All utbildningsstatistik är tillgänglig på www.asub.ax i form av publikationer, databaser och exceltabeller.