Utbildning - Utbildning som inte leder till examen - Beskrivning av statistiken

< Utbildning som inte leder till examen

Statistikens omfattning

Innehåll

Statistiken omfattar den utbildning som inte leder till examen som bedrivs vid Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn, Ålands musikinstitut, Öppna högskolan (enhet inom Högskolan på Åland) och Ålands yrkesgymnasium.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper

Objekt för statistiken är bruttodeltagare, nettodeltagare, undervisningstimmar och utbildning. De statistiska måtten är antal och andelar som redovisas fördelat efter skola, typ av utbildning och utbildningsområde.

Definitioner och förklaringar

Antal bruttodeltagare innebär att samma person är medräknad flera gånger om han/hon deltagit i flera kurser och med begreppet nettodeltagare menas att samma person räknas bara en gång oavsett hur många kurser han/hon deltagit i. Uppgifterna om antal undervisningstimmar avser lärarens undervisningstimmar och påverkas inte av antalet deltagare i undervisningen. Med utbildning avses i den här statistiken, oberoende av finansiär, en enskild kurs, utbildning, ett utbildningsprogram som består av flera kursavsnitt eller en studielinje vid en folkhögskola.

Indelningen av utbildningsområden följer i denna statistik den finländska undervisningsförvaltningens klassificering, vilken skiljer sig från ISCED-klassificeringen som ÅSUB vanligtvis följer inom utbildningsstatistiken. Detta beror på att uppgiftsinsamlingen är anpassad till Statistikcentralens behov och de väljer att följa undervisningsförvaltningens klassificering när det gäller utbildning som inte leder till examen.

Referenstider

Statistiken görs på årsbasis och gäller händelser under ett helt kalenderår.

Syfte och historik

Statistikens syfte är att ge en utförlig bild av den åländska utbildningen som inte leder till examen. Utöver nämnda skolor finns det emellertid även andra aktörer som anordnar utbildning som inte leder till examen på Åland, t.ex. Ålands näringsliv, Företagarna på Åland, Arbetarnas bildningsförbund, Ålands idrottsförbund och privata utbildningsföretag m.fl., men dessa har inte tillfrågats om uppgifter för denna statistik.

ÅSUB har publicerat statistik om utbildning som inte leder till examen sedan år 2007.

I augusti 2011 sammanslogs Ålands handelsläroverk, Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut, Ålands hotell- och restaurangskola och Ålands yrkesskola till Ålands yrkesgymnasium. Ålands naturbruksskolas verksamhet upphörde efter vårterminen 2011.

I siffrorna för 2007 och 2008 anges Öppna högskolans utbildningar på mindre än 6 timmar inte i kategorin Utbildning på mindre än 6 timmar utan de är fördelade på övriga kurstyper.

Insamlingsmetoder och källor

Statistiken baseras på uppgifter som ÅSUB begärt in från skolorna. Uppgifterna samlas in genom en blankett i vilken skolorna fyller i uppgifter om sin verksamhet. ÅSUB har gjort vissa kompletteringar och korrigeringar av statistiken efter kontakter med skolorna.

Kvalitet

Tillförlitlighet

Tillförlitligheten är hög i och med att statistiken baseras på totaluppgifter från de olika aktörerna. Uppgifterna granskas efter att de samlats in och rättas upp vid behov i samråd med uppgiftslämnarna.

Aktualitet

Statistiken publiceras inom cirka fyra månader efter det aktuella årets utgång.

Jämförbarhet och samanvändbarhet

Jämförbarheten är god när det gäller jämförelser över tid. En jämförelse med andra statistikområden är inte helt okomplicerad då flera av objekten och redovisningsgrupperna är specifika för denna undersökning.

Tillgänglighet

ÅSUB publicerar årligen ny statistik som finns tillgänglig på asub.ax. Statistiken publiceras dels i form av en statistiknyhet (grafer och tabeller med kommenterande text), men också som interaktiva grafer samt excel- och databastabeller.

Kontakt/ansvarsperson

Ansvarig för utbildningsstatistiken på ÅSUB är Jakob Sällström, jakob.sallstrom[at]asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.