Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2022

Unga kvinnors och mäns hälsa och livsvillkor

ÅSUB har för elfte året i rad sammanställt genusstatistik i en bilaga till landskapsregeringens budget. Bilagan publiceras också i ÅSUBs publikationsserie Översikter och indikatorer. Temat för årets jämställdhetsbilaga är unga kvinnors och mäns hälsa och livsvillkor.

Av Ålands närmare 4 500 unga i åldrarna 15–29 år är 47 procent kvinnor och 53 procent män. En tredjedel av kvinnorna och en något mindre andel av männen är födda utanför Åland. Var åttonde av såväl de unga kvinnorna som de unga männen har något annat språk än svenska.

Invånare i åldrarna 15–29 år efter kön 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Flickorna och pojkarna väljer till viss del olika vägar i livet redan efter grundskolan. I Ålands lyceum är 60 procent av eleverna flickor och 40 procent pojkar, medan motsatta proportioner råder i Ålands yrkesgymnasium. Också när det gäller val av utbildningsområden tycks dagens unga i stor utsträckning hålla fast vid de traditionella könsmönstren. På yrkesgymnasiet dominerar kvinnorna helt inom hälsovård och välfärd samt pedagogik, medan nästan nio av tio studerande inom teknik och databehandling är män. Samma mönster återkommer bland de studerande vid Högskolan på Åland och även hos de ålänningar som studerar på andra orter. Vid Högskolan på Åland studerar dubbelt flera män än kvinnor, medan kvinnor i högre grad än män väljer att förlägga sina studier utanför Åland, något som bidrar till att männen är i majoritet bland de unga bosatta på Åland.

Även om 30 procent av kvinnorna och en något större andel av männen i dessa åldrar studerar, ingår närmare 60 procent av såväl kvinnorna som männen i arbetskraften. Arbetslösheten för de unga låg 2019 runt tre procent av arbetskraften, dock något högre för män än för kvinnor. I åldrarna 15–24 har andelen av såväl kvinnor som män som varken arbetar eller studerar rört sig kring åtta procent en längre period.

Befolkningen i åldern 15–29 år efter huvudsaklig verksamhet 2019

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Omkring 90 procent av såväl de unga kvinnorna som de unga männen i åldern 18–29 år uppger att de upplever sitt hälsotillstånd som ganska gott eller mycket gott. Kvinnorna gör dock betydligt flera besök på hälso- och sjukvårdsmottagningarna, såväl inom primärvården där mödravård och barnrådgivning ingår som inom den somatiska specialsjukvården och psykiatrin. Kvinnorna är också sjukskrivna i större utsträckning än männen och en högre andel av kvinnorna nyttjar antidepressiva medel. Ungefär lika många unga kvinnor som män får sjukpension, både totalt sett och på grund av psykiska sjukdomar.

Ålands hälso- och sjukvård, mottagningsbesök efter ålder och kön 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Den yttersta konsekvensen av ohälsa, dödsfall, är ovanlig i dessa åldrar. Under 2000-talet har i genomsnitt en ung man per år avlidit och en ung kvinna vartannat år. Att de avlidna männen är dubbelt flera än kvinnorna beror på att de i större utsträckning dör av våld, olycksfall och självmord.

De unga männen ligger markant högre än kvinnorna när det gäller alkoholbruk. Också narkotika används i större utsträckning av männen, i alla fall till den del det fångas upp genom enkätundersökningar. Detsamma gäller snus, medan rökandet är mera jämnt fördelat mellan könen.

Diskriminering är något som upplevs av unga kvinnor oftare än av unga män. Könsdiskriminering drabbar kvinnor, medan diskriminering på grund av hälsa, språk och ursprung uppges av män i större utsträckning. Ålder som diskrimineringsorsak upplevs i ungefär lika stor grad av båda könen.

Andel unga kvinnor och män som upplevt diskriminering på Åland efter orsak

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Hälften av de unga kvinnorna och drygt var fjärde ung man uppger sig ha varit utsatta för våld i nära relationer i något skede av sitt liv. Utsatthet för sexuellt våld är det bara kvinnor som har rapporterat i den aktuella undersökningen. Kvinnorna har också drabbats betydligt mera än männen av psykiskt våld och även i viss mån mera av fysiskt våld.

Andel unga kvinnor och män som varit utsatta för våld i nära relationer efter våldsform

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax