Kulturella och kreativa näringar 2020

Omsättningen minskade men förädlingsvärdet ökade under pandemiåret 2020

Företagen inom de kulturella och kreativa näringarna hade ett förädlingsvärde på 36 miljoner euro 2020. Det är en ökning med 1,15 miljoner jämfört med året innan. Siffran har varit stigande under den femårsperiod som statistiken omfattar. Däremot sjönk omsättningen, från 78 miljoner år 2019 till 75,5 miljoner år 2020. De restriktioner som infördes som följd av Covid-19 pandemin påverkade hela samhället, och inte minst verksamheten inom den kulturella sektorn. Förädlingsvärdets andel av omsättningen har stigit från knappt 40 procent 2015 till 48 procent 2020.

De kreativa näringarna andel av näringslivets totala förädlingsvärde ökade något och utgjorde 4,1 procent år 2020. Andelen har ökat årligen för den period ÅSUB sammanställt statistik från. Av de kreativa näringarna utgör information och kommunikation den största med ett förädlingsvärde på 26,7 miljoner.  Det är också denna bransch som står för det mesta av ökningen som skett under året.

Detta framgår av den statistik över de kulturella och kreativa näringarna på Åland som ÅSUB nu har sammanställt för sjätte året i rad. De senaste siffrorna gäller 2020, som är det senaste året för vilket det finns färdig statistik på samtliga områden, och statistiken täcker därmed in 2015–2020.

Omsättning och förädlingsvärde inom de kreativa näringarna 2015–2020
Omsättning och förädlingsvärde inom de kreativa näringarna 2015–2020

De sysselsatta inom de kreativa näringsgrenarna är 640 personer vilket motsvarar 4,7 procent av alla sysselsatta. Antalet har minskat med närmare 50 personer sedan år 2015. I motsats till omsättning och förädlingsvärde omfattar dessa uppgifter också offentliga sektorn där drygt 100 personer arbetar inom branscher som klassas som kreativa.  Av de sysselsatta i privata sektorn är drygt 70 företagare och 485 anställda.

Drygt 360 personer är sysselsatta i ett kreativt yrke, vilket är en minskning med 40 personer jämfört med 2019. Av de sysselsatta är två tredjedelar kvinnor. Mindre än hälften återfinns inom en kreativ bransch.

Betydligt flera personer, närmare 1 650, har en utbildning inom ett kreativt område. Av dessa är nästan 1 000 sysselsatta, dock bara 140 inom en kreativ näringsgren. Över 400 av ålänningarna med kreativ utbildning är pensionärer. 

Sysselsatta 2015–2020 efter kombination av yrke och näringsgren
Sysselsatta 2015–2020 efter kombination av yrke och näringsgren

Skiss över sambandet mellan kreativa näringsgrenar, yrken och utbildningar
Skiss över sambandet mellan kreativa näringsgrenar, yrken och utbildningar

Andelen arbetslösa bland de personer med kreativ utbildning som är under 65 år och ingår i arbetskraften steg under 2020 med omkring 6 procentenheter till 9,9 procent, vilket var något högre än den totala arbetslösheten för 2020, som låg på 9,5 procent.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax