Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män

Jämställdhetsöversikt 2022

ÅSUB har publicerat en översikt med genusstatistik som motsvarar den sammanställning som tidigare gjordes som en bilaga till landskapsregeringens budget. Temat för årets publikation är ekonomisk jämställdhet.

Det finns stora skillnader när det gäller kvinnors och mäns fördelning på yrken, branscher och sektorer inom arbetslivet. Det finns flera kvinnor bland de sysselsatta och pensionärerna och flera män bland de arbetslösa och studerande. Kvinnorna på Åland har en något högre sysselsättningsgrad än männen, vilket är ovanligt i ett nordiskt och europeiskt perspektiv. Under covid-19-pandemin drabbades män i något större utsträckning än kvinnor av minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet. Både kvinnor och män födda utanför Norden har lägre sysselsättningsgrad och större arbetslöshet än personer födda i Norden, men könsskillnaderna är likartade i båda grupper.

Männen utgör en stor majoritet av företagare och arbetare, medan kvinnorna är flera bland löntagare som klassificeras som lägre tjänstemän. Bland de högre tjänstemännen är könsfördelningen relativt jämn, men kvinnorna är numera något flera än männen i denna kategori.

Sysselsatta efter socioekonomisk ställning 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Fördelningen på yrken följer i stor utsträckning traditionella könsmönster. De vanligaste yrkena för kvinnor är närvårdare, sjukskötare, städare och barnskötare. För männens del ligger byggnadsarbetare, fordonsförare och montörer högt. Försäljare är ett vanligt yrke för både kvinnor och män. Yrkesvalen avspeglar sig också i fördelningen på sektorer, där kvinnorna utgör tre av fyra offentligt anställda medan tre av fem privatanställda är män.

De vanligaste yrkesgrupperna efter kön 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Det finns betydande skillnader mellan kvinnors och mäns löneinkomster, kapitalinkomster och företagarinkomster. Av löneinkomsterna tillfaller 46 procent kvinnor och 54 procent män. Kapital- och företagarinkomster har en ojämnare fördelning, en tredjedel respektive en fjärdedel går till kvinnor. Inkomsterna påverkar pensionen, vilket gör att ojämlikheten fortsätter även bland pensionärerna. Högre lön bidrar också till bättre förutsättningar att äga kapital.

Privatpersoners skattepliktiga inkomster efter kön 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid bidrar till inkomstskillnaderna, men också bland heltidsanställda finns betydande löneskillnader. År 2020 hade de heltidsanställda kvinnorna i privata sektorn en genomsnittslön som motsvarade 87 procent av männens. Lönerelationen var jämnare inom den kommunala sektorn, medan skillnaderna var större bland landskaps- och statsanställda. En viss utjämning mellan kvinnor och män har skett under det senaste decenniet, främst inom privata och kommunala sektorn.

Heltidsanställda kvinnors medelmånadslön i relation till heltidsanställda mäns 2020, total förtjänst

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Män har högre ålderspension utifrån högre lön och längre arbetstid under arbetslivets intjäningsperiod. Efterlevnadspensionen i sin tur är högre för kvinnor än för män, eftersom den baserar sig på den avlidnes genomsnittliga lön.

Genomsnittlig totalpension per månad efter pensionsslag och kön 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Att vara hemma med barn, något som är mycket vanligare för kvinnor än för män, påverkar både lön och pension. Det är också flera kvinnor än män som fungerar som närståendevårdare för någon anhörig. Likaså är kvinnor mera sjukskrivna än män.

Mottagare av hemvårdsstöd efter kön 2007–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax