Validitet

Validitet anger om det som avses mätas verkligen fångas upp av det mätinstrument som används (till exempel att de frågor som valts ut till en enkät fångar upp rätt saker). En hög validitet innebär att rätt sak mäts. Jämför reliabilitet

Tillbaka till ord och begrepp