Vanliga frågor och svar om insamlingen av löneuppgifter för den officiella statistiken

Varför samlas uppgifterna in?

Undersökningen syftar till att vart annat år belysa löneförhållanden för olika kategorier som yrkesgrupper, näringsgrenar, åldersgrupper etc. inom den privata arbetsmarknaden. Användare av statistiken är bland annat arbetsmarknadens parter, offentlig sektor, företag, forskare och enskilda personer.

Uppgifterna som samlas in utgör statistikproduktionens primärmaterial. Statistiken som sammanställs används för beslutsfattande, skapar förutsättningar för forskning samt hjälper till att skapa en tillförlitlig bild av samhället och dess utveckling.

Är uppgiftslämningen lagstadgad och obligatorisk?

Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland reglerar vilka uppgifter som statistikansvariga myndigheter får samla in från näringsidkare med uppgiftsskyldighet. Syftet med skyldigheten att lämna uppgifter som föreskrivs i lagen är att säkerställa tillgången till tillförlitliga statistiska uppgifter. Syftet med statistiklagen är att skapa förutsättningar för ett effektivt och enhetligt statistikväsende, som beaktar både nationella och internationella informationsbehov.

Kan ÅSUB garantera att uppgifterna hålls sekretessbelagda?

Uppgifter som lämnas för framställning av statistik är skyddade enligt §§ 14, 15 och 18 i statistiklag för landskapet Åland. Det innebär bland annat att uppgifterna används endast i syfte att producera statistik. Vid publicering kommer inga enskilda företag, arbetsställen eller individer att kunna identifieras.

Uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare lämnas inte ut till andra myndigheter annat än för framställning av statistik. Enligt självstyrelselagen för Åland är behörighet inom statistikområdet delad. Enligt 18 § pt 24 i Självstyrelselagen har landskapet behörigheten i fråga om statistik om förhållandena i landskapet. Självstyrelselagen lägger också grunden för hur vi ska samarbeta med statistikmyndigheterna i riket, och respektive statistiklag anger att vi ska tillse att uppgiftslämnarna inte drabbas av dubbelarbete. För lönestatistiken finns ett avtal mellan statistikmyndigheterna som anger att ÅSUB samlar in grunduppgifterna från arbetsgivarna och levererar uppgifterna till Statistikcentralen i Helsingfors.

Om uppgifterna tillgängliggörs för forskning har materialet bearbetats på ett sådant sätt att enskilda uppgiftslämnare inte kan identifieras.

Sekretesskyddade uppgifter får inte heller röjas för annan tjänsteman inom ÅSUB om denne inte har behov av uppgifterna i tjänsten.

ÅSUB rekommenderar starkt att uppgiftslämnarna levererar uppgifterna genom vårt formulär för säker uppgiftslämning, som innebär en säker kanal. Klicka här för att komma till formuläret för säker uppgiftsinlämning.

Hurdana uppgifter efterfrågas?

Uppgifterna som efterfrågas är uppgifter som är nödvändiga för sammanställandet av statistiken och som inte kan erhållas direkt ur administrativa register eller andra källor. Uppgifterna som samlas in utgör primärmaterial för framställningen av statistiken.

ÅSUB har fr.o.m. 1.1.2021 möjlighet att få uppgifter från inkomstregistret. Genom att anmäla tillräckliga uppgifterna om t ex löner och anställningar, behöver arbetsgivarna i framtiden inte skicka in motsvarande uppgifter ytterligare en gång vid ÅSUB:s datainsamlingar.

Varför ska jag fylla i personnummer?

Personnummer behövs för att underlätta framtagning av statistik avseende ålder, kön och utbildning. Personnumren möjliggör även jämförelser mot föregående år. Enskilda företag och individer kan aldrig urskiljas i ÅSUB:s statistikredovisning. Uppgifterna som lämnas till ÅSUB är sekretesskyddade enligt 14 §, 15 §, 18 §, 19 § och 22 § i statistiklag för landskapet Åland.

För framställning av statistik är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i ÅSUB:s myndighetsutövning (art. 6.1 (e) EU:s allmänna dataskyddsförordning, 3 § (2019/12) Statistiklag för landskapet Åland samt för behandling av personbeteckning 31 § Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen).

Måste företaget lämna in uppgifter, kan inte ÅSUB välja något annat företag i stället?

Nej, det kan vi inte. En förutsättning för tillförlitlig statistik är att de utvalda företagen verkligen medverkar i undersökningen. Utvalda företag som inte medverkar kan inte ersättas av andra, de utgör istället bortfall i undersökningen. Statistik med högt bortfall riskerar att bli missvisande och kan i värsta fall leda till felaktiga uppfattningar bland företrädare för offentlig sektor, näringsliv och andra användare. Enligt statistiklag för landskapet Åland är näringsidkare, dvs. alla som driver näringsverksamhet (t.ex. företag och organisationer), skyldiga att lämna uppgifter till den officiella statistiken.

Jag levererar liknande uppgifter till andra myndigheter, kan ni inte använda dem?

Vid framställning av statistik utnyttjas alltid i första hand uppgifter som redan samlats in i andra sammanhang. Genom direkt datainsamling insamlas bara sådana uppgifter som är nödvändiga för framställandet av statistik och som inte kan erhållas på annat sätt. Om ni levererar exakt samma uppgifter till andra myndigheter för motsvarande tidsperiod, vänligen kontakta kontaktpersonerna för datainsamlingen.

Vad får uppgiftslämnaren som återrapport?

Uppgiftslämnarna får en återrapport om statistikuppgifterna som samlats in. Statistiken som sammanställs av de insamlade uppgifterna kan också tillgodose uppgiftslämnarnas informationsbehov inom området. Den sammanställda statistiken publiceras även på ÅSUB:s hemsida under ”Statistik”, ämnesområdet löner.

 

Illustrativ bild över arbetsprocessen hos ÅSUB