Beskrivning av databasen utbildningsbehov

< Tillbaka

Utredningarnas centrala resultat samt relevant officiell statistik har samlats i en resultatdatabas. Här hittar du mer detaljerad information än den som finns publicerad i själva huvudrapporten. Du kan själv titta på filerna, välja ut delar av dem, bearbeta dem och ladda ner dem på din dator i flera olika format.

Databasen är organiserad till fyra olika huvudmappar: 'Enkätstudie2005''Scenarier 2006', 'Scenarier 2013' samt 'Statistik'.

'Enkätstudie2005' innehåller resultatredovisningar från den enkät om det individuella utbildningsbehovet som skickades ut till ålänningar i åldern 17-60 år våren 2005. 

'Scenarier 2006' innehåller resultat från 2006-års modellanalys som vi använt för att få fram en uppfattning om ekonomins möjliga utvecklingsbanor fram till år 2015. Alla scenariefiler innehåller resultat för tre scenarier: 'Basscenario', 'Gradvis utflaggning' och 'Ökad tjänstetillväxt'. 'Basscenario' står för en utveckling som liknar den utveckling som skett under det senaste årtiondet. I scenariot 'Gradvis utflaggning' antas det att tio procent av passagerarsjöfartens flotta flaggas ut årligen under hela perioden. I scenariot 'Ökad  tjänstetillväxt' antas att tillväxten i ekonomin i ökande utsträckning sker inom den avancerade delen av tjänstesektorn. Dessutom antas att efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar snabbare än i de andra scenarierna.

En närmare beskrivning av databasuppgifterna för "Scernarier 2006" finns bifogad längst ner på denna sida.

'Scenarier 2013' innehåller modellanalysens resultat från 2013-års studie. Här ingår tre scenarier: 'Basscenario', 'Tillväxt' och 'Avmattning' som löper ut fram till år 2025. 

'Statistik' innehåller för studien relevant officiell statistik framtagen av statistikmyndigheterna (främst Statistikcentralen och Ålands statistik- och utredningsbyrå).