Ekologisk hållbarhet 15: Den privata konsumtionens utsläpp av koldioxid

De åländska konsumenternas indirekta luftutsläpp av koldioxidekvivalenter år 2015 presenteras i detta nyckeltal. Vi ser att den privata konsumtionens indirekta bidrag till växthusgaser hamnar i storleksklassen 8,8 ton koldioxidekvivalenter växthusgaser per invånare.

Andra principer att beräkna de åländska koldioxidutsläppen per invånare är enligt territorialprincipen samt enligt produktionsprincipen. Enligt territorialprincipen var Ålands utsläpp ca 8,6 ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2015, medan utsläppen enligt produktionsprincipen uppgick till ungefär 26 ton per invånare. Enligt produktionsprincipen uppgick utsläppen till hela 753 000 ton koldioxidekvivalenter år 2015, varav sjöfarten stod för ca 70 procent.

Infografik om den privata konsumtionens utsläpp av koldioxid på Åland

Statistikcentralens konsumtionsstudie 2016 har av ett forskarkonsortium kompletterats med utsläppsintensitetskoefficienter för varje produkt i studien. ÅSUB har aggregerat och anpassat dessa till SAM-tabellens produktkategorier och till 2015-års priser. Primärsektorns produkter har i nedanstående Excel-fil aggregerats till en produkt. De flesta produkter som de åländska hushållen använder hamnar under kategorin industriprodukter, inklusive bränslen, vilket gör att SAM-tabellens kategorier blir väldigt grova. Därför har vi även uppställt utsläpps- och råvarukoefficienterna per konsumerad euro för de huvudkategorier som används för Ålands konsumentprisindex (dessa koefficienter har räknats för år 2016). 

Finlands miljöcentral (Syke) har också beräknat konsumtionsrelaterade utsläpp av växthusgaser

De konsumtionsrelaterade utsläppen av växthusgaser som beräknas av Finlands miljöcentral (Syke) inkluderar utsläpp från hushållens konsumtion, kommunala inköp och investeringar samt privata bostadsbyggande investeringar. Siffrorna inkluderar både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser som genereras inom Åland, och vid produktion av importerade varor utanför Åland på andra håll i Finland och utomlands. Beräkningsåret är 2015 (underlaget består av data från den senaste konsumtionsstudien, vilken gjordes för år 2015). Enligt Sykes beräkningar uppgick hushållens konsumtion till ungefär 9,7 ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2015.

Uppdaterad: 14.3.2023