Ekologisk hållbarhet 2: Produktion av el med vindkraft (GWh)

Elproduktionen på Åland med hjälp av vindkraft har utvecklats mycket sedan år 1994. Under år 2007 färdigställdes de sex vindkraftverken vid Båtskär och den effekten kan ses i den markanta ökningen år 2008. Idag finns det 19 vindkraftverk på Åland som beräknas kunna producera ca 21 procent av hela Ålands årliga elanskaffning. När de 10 nyligen uppförda vindkraftverken i Eckerö är i full drift beräknas den åländska vindkraften kunna producera upp emot 65 procent av den åländska elanskaffningen.

År 2011 var en toppnotering och 65,1 GWh producerades i de åländska vindkraftverken (motsvarar ungefär 22,9 procent av Ålands sammanlagda elanskaffning). Andelen var högst år 2008 då vindkraftverkens produktion motsvarade ca 23,4 procent av den åländska elanskaffningen. År 2015 närmade sig produktionen toppnoteringen från 2011, 64,6 GWh producerades (andelen 22,5 procent), men åren 2016-2021 har både produktionen (ca 56 GWh år 2021) och andelen (ca 17,1 procent år 2021) varit något lägre. Minskningen beror delvis på minskat antal vindkraftverk på grund av ålder och stödsystem.

Infografik om produktionen av vindkraft på Åland

Observera att detta nyckeltal redogör för hur el rent fysiskt produceras på Åland med hjälp av vindkraft. Redovisningen omfattar inte handel med elenergi och illustrerar således inte var elenergin de facto konsumeras. All åländskt producerad elenergi säljs över elbörsen Nord Pool, det samma gäller elenergi importerad från Sverige och Finland. I dagsläget har vi inte uppgifter om den ekonomiska handeln.

Vindkraftverken finns idag i Föglö (1), Vårdö (1), Kökar (1), Sottunga (1), Lumparland (2), Finström (3) samt Lemland (10). De flesta av vindkraftverken har fått namn efter forna segelfartyg som betytt mycket för Åland. Det åländska stödsystemet för vindkraft gällde tidigare vindkraftverk som inte var helt avskrivna, eller äldre än 20 år. I slutet av år 2018 var inte mindre än nio av vindkraftverken 20 år eller äldre, och deras framtid på Åland är osäker.

Ett nytt lagförslag om vindkraftsstöd godkändes av lagtinget den 29 maj 2019. Detta har bland annat lett till att tio nya vindkraftverk har uppförts i Eckerö, när dessa är i full drift kan Ålands självförsörjningsgrad på el höjas från dagens ca 18-20 procent till uppemot 65-70 procent. Arbetet med dessa vindkraftverk har nu påbörjats (hösten 2021) och förhoppningen är att vindkraftverken ska kunna tas i drift under år 2022, år 2023 blir det första hela året de är i drift.

Uppdaterad 26.8.2022