Ekologisk hållbarhet 2: Produktion av el med vindkraft (GWh)

Elproduktionen på Åland med hjälp av vindkraft har utvecklats mycket sedan år 1994. Under år 2022 färdigställdes de tio vindkraftverken i Långnabba vilket syns i den markanta ökningen år 2022, vindkraftverken kom i full produktion först i augusti vilket innebär att det är först för år 2023 som vi får uppgifter för ett helt års produktion. Under år 2007 färdigställdes de sex vindkraftverken vid Båtskär och den effekten kan ses i ökningen år 2008. Idag finns det 28 vindkraftverk på Åland som beräknas kunna producera uppemot ca 65 procent av hela Ålands årliga elanskaffning.

År 2022 var en toppnotering och 134,1 GWh producerades i de åländska vindkraftverken (motsvarar ungefär 40,7 procent av Ålands sammanlagda elanskaffning). Tidigare toppnotering var 2011 då 65,1 GWh producerades i de åländska vindkraftverken, andelen var högst år 2008 då vindkraftverkens produktion motsvarade ca 23,3 procent av den åländska elanskaffningen. År 2015 närmade sig produktionen toppnoteringen från 2011, 64,6 GWh producerades (andelen 22,5 procent), men åren 2016-2021 har både produktionen (ca 56 GWh år 2021) och andelen (ca 17 procent år 2021) varit något lägre. Minskningen berodde delvis på minskat antal vindkraftverk på grund av ålder och stödsystem.

Infografik om produktionen av vindkraft på Åland

Observera att detta nyckeltal redogör för hur el rent fysiskt produceras på Åland med hjälp av vindkraft. Redovisningen omfattar inte handel med elenergi och illustrerar således inte var elenergin de facto konsumeras. All åländskt producerad elenergi säljs över elbörsen Nord Pool, det samma gäller elenergi importerad från Sverige och Finland. I dagsläget har vi inte uppgifter om den ekonomiska handeln.

Vindkraftverken finns idag i Eckerö (10), Föglö (1), Vårdö (1), Kökar (1), Sottunga (1), Lumparland (2), Finström (2) samt Lemland (10). Det åländska stödsystemet för vindkraft gällde tidigare vindkraftverk som inte var helt avskrivna, eller äldre än 20 år. I slutet av år 2018 var inte mindre än nio av vindkraftverken 20 år eller äldre, och deras framtid på Åland är osäker.

Ett nytt lagförslag om vindkraftsstöd godkändes av lagtinget den 29 maj 2019. Detta har bland annat lett till att tio nya vindkraftverk har uppförts i Eckerö, när dessa är i full drift kan Ålands självförsörjningsgrad på el höjas från 20 procent till uppemot 65 procent. Dessa vindkraftverk togs i full produktion i augusti 2022, år 2023 blir det första hela året de är i drift.

Uppdaterad 17.1.2023