Ekologisk hållbarhet 7: Medeltemperatur per månad

Även för medeltemperaturen på Åland kan man se en svag trend mot ett varmare klimat. Det bör dock betonas att en kort tidsserie som diagrammet i Excel-filen (1961–2023) inte lämpar sig för att dra några långtgående slutsatser om klimatförändringar. Åren 1985–1987 inföll tre raka kalla vintrar, medan de senaste tre decennierna har vintrarna varit desto mildare.

År 2022 var medeltemperaturen ca 7,7 grader (ca 1,0 grader varmare än normalt), något varmare än året innan. Under år 2022 föll ungefär 83,2 procent av den normala nederbörden (ca 487,4 mm). Medeltemperaturen i augusti 2023 var ca 16,7 grader (ca 0,2 grader varmare än normalt). Samtidigt kom ungefär 99,5 millimeter nederbörd i augusti (ca 160 procent av den normala nederbörden). Sommaren år 2023 (juni-augusti) var 0,7 grader varmare än normalt (medeltemperatur ca 16,3 grader), och det kom ca 135 procent av den normala nederbörden (ca 218 mm under sommaren). Utgångspunkten för mätningarna år 1961-2023 är Mariehamn (innan år 2020 redovisades uppgifterna med utgångspunkt Jomala).

Infografik om medeltemperaturen på Åland

År 2020 var det varmaste året som uppmätts sedan år 1961, medeltemperaturen för år 2020 var hela 8,7 grader (ca 2,0 grader varmare än normalt). År 2018 var ett torrt år och endast 408 mm nederbörd föll (bara ca 70 procent av det normala), medan 2012 hade de högst uppmätta nederbördsmängderna under perioden 1961-2021 (846 mm, ungefär 144 procent av det normala. Medeltemperaturen i juli 2021 (19,7 grader) var en av de högsta uppmätta månadsvisa medeltemperaturerna sedan januari 1961, toppnoteringen uppmättes i juli 2018 (med 19,8 grader). Det kan även konstateras att sommaren 2021 (juni, juli och augusti månad) var den varmaste (17,3 grader i medeltal) sedan sommaren 2002 (17,7 grader i medeltal). Sommaren 2018 var samtidigt väldigt torr, endast 48 procent av den normala nederbördsmängden föll (77,2 millimeter under perioden), den lägsta nederbördsmängden sedan sommaren 1970 (med 75,4 mm). Vintern 2020 (december 2019-februari 2020) var den varmaste vintern som uppmätts sedan 1961 (medeltemperatur 3,0 grader, ca 3,6 grader varmare än normalt).

För att sätta observationerna i relation kan man jämföra medeltemperaturens avvikelse från normalvärdet, ett genomsnitt för åren 1991–2020 (observera att tidigare publicerade uppgifter ställdes i relation till perioden 1981-2010). År 2012 var 0,5 grader kallare än normalt, men i övrigt har medeltemperaturen de senaste tio åren i regel varit varmare än normalt.

Värdena som uppdateras under året och presenteras i graferna i Excel-filen är preliminära, utgångspunkten är mätningar i Mariehamn. Mätningarna har räknats i ett rutnät i grid på 10x10 kilometer på basis av de närmaste observationsstationerna. Detta så kallade material i grid ger uppskattningar av fördelningen av väderstorheter under en lång tidsperiod även för platser där väderleksobservationer inte är tillgängliga. Värdena i fråga kan avvika något från värdena från en enskild observationsstation. Värdena för innevarande år är preliminära och kan revideras, värdena för tidigare år är slutliga.

OBS! På grund av att uppgifterna beräknas i ett rutnät i grid är värdena i denna tidsserie inte helt jämförbara med uppgifterna som presenteras i Statistisk Årsbok, där uppgifterna baserar sig på en enda mätstation (sedan år 2007 i Jomalaby).

Källa: Meteorologiska institutet.

Uppdaterad 1.9.2023