Pågående projekt

Statistik

Befolkningsstatistik

Data om befolkningens sammansättning och förändringar 2023 blir klara under våren. Tabeller och databaser på ÅSUBs webbplats uppdateras undan för undan med de nya siffrorna. I ett antal nyheter lyfter vi fram intressanta fakta om befolkningens fördelning på kommuner, åldersgrupper, födelseorter och språk med mera samt befolkningsrörelsen i form av födda, avlidna, inflyttade och utflyttade. Statistik om familjer och hushåll publiceras i augusti.

Statistikområdet befolkning

Turiststatistik

Arbetet med turiststatistiken pågår året runt med insamling av uppgifter från inkvarteringsanläggningar och andra aktörer inom branschen. Vi publicerar statistik över hotellövernattningar och inresande varje månad. Efter högsäsongen kommer en sammanställning som omfattar också stugbyar, gästhem och campingar, liksom en statistik över gästhamnarna. När året är slut sammanställs den slutliga statistiken i databasen och i form av en rapport.

Statistikområdet turism

Statistisk årsbok

Vi sammanställer som bäst 2024 års upplaga av Statistisk årsbok för Åland som innehåller det viktigaste från de olika statistikområdena. Den publiceras i september både i tryckt format och på webbplatsen. ”Fickstatistiken” Åland i siffror som kan ses som ett sammandrag av årsboken och finns i svensk, engelsk och finsk upplaga kommer från tryckeriet i början av juni och distribueras till bland annat bibliotek, museer och hamnar, där den är gratis tillgänglig både för ålänningar och besökare.

Statistisk årsbok

Arbetsmarknadsstatistik

Strax efter varje månadsskifte publicerar ÅSUB statistik över arbetslösheten föregående månad baserad på siffror från ams. En detaljerad statistik över den sysselsatta arbetskraften 2022 och dess fördelning på bransch, kön och ålder med mera ges ut i juni. Denna statistik baseras på samkörning av olika register, bland annat från skatteförvaltningen, och kommer därför med två års eftersläpning.

Statistikområdet arbetsmarknad

Valstatistik

Val till Europaparlamentet hålls den 9 juni och inom ett par veckor därefter publicerar ÅSUB statistik som visar deltagande och resultat på Åland. Vi samlar också in uppgifter om de personer som har valts till förtroendeposter i kommunernas styrelser och nämnder. Denna statistik över de förtroendevalda görs i början av varje mandatperiod, och årets publicering är planerad till oktober.

Statistikområdet val

Hyresstatistik

Statistik över hyresnivån för bostäder produceras vartannat år. Data samlas in genom en enkät till de större hyresvärdarna. I slutet av maj publiceras årets statistik som gäller april 2024.

Statistikområdet boende

Nordisk statistik

ÅSUB deltar aktivt i det nordiska statistiksamarbetet. En viktig del är att tillhandahålla statistik till den nordiska statistikdatabasen som innehåller uppgifter om de fem nordiska staterna och de tre självstyrande områdena och därigenom ökad tillgängligheten till information om Åland i Norden och internationellt.

Nordiska statistikdatabasen

Utredningar och forskning

Ramavtal för löpande utredningsarbete för finansavdelningen vid Ålands landskapsregering 2024–2027

Syftet med ramavtalet är att tillgodose landskapsregeringens behov av analyser inom det finanspolitiska området såsom konjunkturöversikter som publiceras tre gånger per år samt att bidra med en generell utredningsresurs inom områden där ÅSUB har tillgång till data och analyskompetens. Den senare resursen omfattar främst avgränsade utredningar för mera omedelbara behov och kan omfatta till exempel ekonomiska konsekvensbedömningar av lagförslag eller mera tekniska beräkningar såsom indexjusteringar och ekonomiska relationstal.

Här publiceras konjunkturöversikterna

Tidsanvändning

ÅSUB utför en enkätundersökning om tidsanvändning bland personer bosatta på Åland med fokus på det obetalda hem/hus- och omsorgsarbetet. Resultaten ger kunskapsbaserat underlag för att bedöma vilka incitament och former av stöd som bör utvecklas för att människor på jämlika grunder ska kunna förena arbete och privatliv. Uppdragsgivare är Ålands landskapsregering och resultaten publiceras i september 2024.

Arbetsmarknadsbarometern 2024

ÅSUB:s årliga arbetsmarkandsbarometer ger en övergripande bild av de förändringar som sker på den åländska arbetsmarknaden fram till våren 2025. Resultaten baserar sig på underlaget från den privata och offentliga sektorn på Åland och redovisas bland annat som prognoser för rekrytering. Uppdragsgivare är arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten (AMS) och Ålands landskapsregering. Rapporten publiceras i juni 2024.

Tidigare publiceringar av arbetsmarknadsbarometern

Nordiskt forskningsprojekt SUNREM 2023-2027

SUNREM studerar de utmaningar och möjligheter som finns på lokala arbetsmarknader i avlägsna områden. Lokala arbetsmarknader påverkas av globala megatrender och SUNREM lägger i sin forskning stort fokus även på den gröna omställningen. I SUNREM ingår forskare från Åland, Sverige, Norge och Island. Projektet finansieras av Nordforsk.

Mer information om SUNREM 2023-2027

Ungdomsundersökning – ANDTS-vanorna bland unga på Åland

ÅSUB genomför en enkätundersökning i samarbete med Folkhälsan på Åland bland elever i årskurserna 7-9 i grundskolan och årskurserna I-II på gymnasienivå. Studien görs för tredje året i rad och den handlar bland annat om ungas ANDTS-vanor (alkohol, narkotika, tobak, doping och spelande) och fritid. En presentation av de preliminära resultaten sker under föräldramöten i början av läsåret och samtliga resultat sammanställs till en publikation i oktober 2024.

Tidigare publiceringar av ungdomsundersökningen 
Tidigare presentationer av ungdomsundersökningen 

Varför flyttar folk från Åland?

Under 2024 kommer ÅSUB att genomföra en enkätundersökning om de utflyttade. Huvudsyftet är att bidra med kunskap om varför personer har valt att flytta från Åland, för att därmed kunna utveckla Åland som en attraktiv plats att bo på, att flytta till, att återvända till (exempelvis efter studier) och att stanna kvar på. Resultatet ska även kunna bidra till fortsatt utveckling av åtgärder som underlättar för dem som väljer att flytta till Åland. Uppdragsgivare är Ålands landskapsregering och undersökningen beräknas vara färdig vid årsskiftet.