Social hållbarhet 6: Arbetslösa efter arbetslöshetens längd (årsmedeltal)

Detta nyckeltal visar antalet arbetslösa arbetssökande och längden på arbetslösheten på Åland åren 2013–2023. Majoriteten av de arbetslösa får normalt ett jobb inom sex månader, men år 2023 fick ungefär 45,6 av de arbetslösa arbetssökande vänta längre än så (47,9 procent år 2022). År 2022-2023 har andelen sjunkit något, men andelen är fortfarande mycket högre än innan coronapandemin.

Mängden arbetslösa personer steg chockartat år 2020 på grund av restriktionerna till följd av coronapandemin, även om om antalet sjönk under åren 2021-2023 har nivåerna innan coronapandemin ännu inte nåtts. Effekterna av coronapandemin och tillhörande restriktioner syns framförallt på en fortsatt ökning av antalet långtidsarbetslösa personer.

Infografik om arbetslöshetens längd på Åland

I Excel-filen nedan finns underlagsdata och diagram visar den månadsvisa utvecklingen av antalet långtidsarbetslösa. Som långtidsarbetslös räknas man när längden på arbetslösheten överstiger 6 månader.

Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Uppgifterna gäller endast på Åland bosatt arbetslös arbetskraft.

Uppdaterad 7.2.2024