Aktiebostadsöverlåtelser 2010-2015

Aktiebostädernas pris har ökat med sju procent sedan 2010

Ny statistik visar att aktiebostäder på Åland har bytt ägare för mellan 26 och 38 miljoner euro årligen under perioden 2010–2015. De överlåtna aktiebostädernas genomsnittliga kvadratmeterpris var 2 370 euro år 2010 och 2 540 euro 2015, vilket innebär en ökning med sju procent. Antalet överlåtelser som ingår i statistiken varierar mellan 166 och 227 per år. Tabellen nedan visar också att de överlåtna bostädernas medelstorlek var runt 70 kvadratmeter under 2010, 2011 och 2012, men närmare 65 kvadratmeter under de tre efterföljande åren.

 

Uppgifterna baserar sig på utdrag ur skatteförvaltningens register över aktiebostadsöverlåtelser. Materialet från skatteförvaltningen innehåller inte uppgifter om bostädernas ålder eller typ. Nybyggda och äldre bostäders pris presenteras därför tillsammans och vissa årliga prisstegringar kan bero på att många nybyggen färdigställts dessa år. Det går inte heller att få fram skilda prisuppgifter för bostäder i olika hustyper, så som radhus och flervåningshus. Mera information finns i Beskrivning av statistiken.

Kraftig stegring av aktiebostadspriserna mellan 2011 och 2014

Utvecklingen av det årliga genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder kan beskrivas med ett index där priset för 2010 ges värdet 100 och efterföljande år får värden som representerar den förändring som skett efter 2010. I diagrammet nedan jämförs indexet för aktiebostadspriserna med konsumentprisindex (KPI) för samma period. Aktiebostadspriserna på Åland sjönk från 2010 till 2011 medan KPI ökade något, men därefter steg aktiebostadsprisindexet betydligt snabbare än KPI fram till 2014. Mellan 2014 och 2015 sjönk aktiebostadsprisindexet igen, medan KPI låg på i stort sett samma nivå bägge åren.

 

Priserna steg snabbare i landskommunerna än i Mariehamn

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var högre för aktiebostäder i Mariehamn än i landskommunerna under alla åren 2010–2015, men i nedanstående diagram ser man att priserna steg betydligt snabbare i landskommunerna under denna period. År 2010 var det stor skillnad mellan det genomsnittliga kvadratmeterpriset för aktiebostäder i Mariehamn och landskommunerna då priset uppgick till 2 500 euro i Mariehamn och 1 800 euro i landskommunerna, men 2014 var priset i båda regioner på ungefär samma nivå runt 2 600 euro. I landskommunerna ökade det genomsnittliga kvadratmeterpriset med 34 procent från 2010 till 2015 medan motsvarande siffra för Mariehamn var 5 procent. Närmare tre femtedelar av överlåtelserna i landskommunerna gällde aktiebostäder i Jomala och en femtedel skedde i Finström.

 

En fjärdedel av bostädernas köpesummor var över 218 000 euro år 2010

För att få en bild av vad aktiebostäder har kostat de olika åren kan man se på spridningen av bostädernas köpesummor, vilket nedanstående tabell visar. Kvartilerna innebär att materialet för varje år delas in i fyra delar. Till exempel 2010 hade en fjärdedel av de överlåtna aktiebostäderna en köpesumma under värdet för kvartil 1, d.v.s. 104 500 euro, en fjärdedel hade en köpesumma mellan kvartil 1 och medianen, d.v.s. mellan 104 500 och 145 000 euro, en fjärdedel av bostädernas köpesumma låg mellan medianen och kvartil 2, d.v.s. mellan 145 00 och 218 500 euro och en fjärdedel kostade mera än summan som anges för kvartil 2, d.v.s. 218 500 euro. Jämfört med 2010 var både kvartil 1 och medianen högre 2015, medan kvartil 2 var betydligt lägre, vilket delvis kan förklaras av att det överläts en mindre andel stora aktiebostäder 2015 än 2010. År 2010 var det år då köpesummorna för de dyraste aktiebostäderna var som högst, men också 2012 och 2014 kostade en fjärdedel av bostäderna över 200 000 euro.

 

Köpesumman för bostäder i landskommunerna översteg 10 miljoner euro 2012 och 2015

Volymen av aktiebostadshandeln har varierat under de sex år som statistiken täcker både då man ser på antal överlåtelser och den totala köpesumman för överlåtelserna. Åren 2010, 2012 och 2015 överläts fler än 200 bostäder per år och den totala köpesumman översteg alla tre åren 35 miljoner euro. I diagrammet nedan ser man hur köpesumman fördelar sig på bostäder i Mariehamn och landskommunerna. Under 2010 stod bostäder i Mariehamn för 30 miljoner euro, eller närmare 90 procent av den totala köpesumman, men de efterföljande åren var landskommunernas andel större. År 2012 och 2015 uppgick köpesummorna för bostäder i landskommunerna till över 10 miljoner euro per år, vilket motsvarar ungefär 30 procent av respektive års totala köpesumma. Om man ser till antalet överlåtelser stod bostäder i landskommunerna för mellan 25 och 30 procent åren 2011–2013 och 2015, medan motsvarande andel var knappt 15 procent åren 2010 och 2014.

 

Mera uppgifter om bl.a. det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder i Mariehamn respektive landskommunerna samt för olika bostadsstorlekar finns i databaserna.

I exceltabellen Aktiebostadsöverlåtelser 2010–2015 visas bl.a. spridningen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset samt siffror för den totala köpesumman efter år och region.

Mera information om statistiken ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax.

Publicerad 30 november 2016