Aktiebostadsöverlåtelser 2022

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset steg med nästan två procent

På Åland såldes drygt 220 aktiebostäder under 2022 för en sammanlagd köpesumma på över 42 miljoner euro. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset uppgick till 2 733 euro, vilket var 1,8 procent högre än medelpriset per kvadratmeter under 2021.

Genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder samt de överlåtna bostädernas medelstorlek efter region 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Närmare 30 av aktiebostäderna som överläts var nybyggda och den sammanlagda köpesumman för dem uppgick till 6,9 miljoner euro. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för de nya bostäderna var 3 356 euro, vilket var en höjning med 20 procent jämfört med det genomsnittliga kvadratmeterpriset för de drygt 30 nybyggda aktiebostäder som överläts 2021. Man bör dock beakta att det låga antalet överlåtelser av nybyggda aktiebostäder per år kan leda till stora årliga variationer i medelpriset. Enligt Statistikcentralens preliminära siffror steg det genomsnittliga kvadratmeterpriset i Finland (exklusive Åland) med drygt två procent för gamla bostäder och sjönk med nästan fyra procent för nya under 2022.

Högre medelpris i landskommunerna än i Mariehamn

Av de överlåtna aktiebostäderna fanns 60 procent i Mariehamn och 40 procent i landskommunerna. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var 2 856 euro för bostäderna i landskommunerna, vilket var högre än i Mariehamn där medelpriset var 2 644 euro par kvadratmeter. Att medelpriset var högre i landskommunerna kan förklaras med att de allra flesta nybyggda bostäderna som överläts låg utanför Mariehamn. Under perioden 2010 till 2017 var aktiebostädernas genomsnittspris högre i Mariehamn än i landskommunerna, men därefter har det varierat gällande vilken region som haft det högsta priset.

Genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder 2010–2022 efter region och år

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Flest sålda bostäder och högsta medelpriset i storleksklassen 60–90 kvm

Medelstorleken för de överlåtna aktiebostäderna var 70,2 kvadratmeter. Drygt 45 procent av bostäderna var i storleksklassen 60–90 kvadratmeter och 35 procent var 30–60 kvadratmeter. I dessa storleksklasser var det genomsnittliga kvadratmeterpriset högst, 2 811 euro för lägenheter mellan 60 och 90 kvadratmeter och 2 761 euro i klassen 30 till 60 kvadratmeter. Av de nybyggda lägenheterna som överläts var hälften i storleksklassen 60–90 kvadratmeter och de hade ett medelpris på 3 453 euro per kvadratmeter, men för de nya bostäderna i storleken 30–60 kvadratmeter var medelpriset högre, 3 603 euro per kvadratmeter. 

Genomsnittligt kvadratmeterpris efter bostadens storlek 2022, euro/m2

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Hälften av bostäderna kostade över 183 000 euro

De enskilda köpesummorna fördelade sig så att en fjärdedel av bostäderna kostade över 240 000 euro, en fjärdedel mellan 182 750 och 240 000, en fjärdedel mellan 133 080 och 182 750 samt en fjärdedel under 133 080 euro. Av bostäderna i Mariehamn betalades över 155 000 (medianen) för hälften av bostäderna, medan motsvarande belopp i landskommunerna låg över 217 000 euro.

Spridning av aktiebostäders köpesummor vid överlåtelser 2022 efter region, euro

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Konsumentprisindex steg snabbare än aktiebostadspriset

Man kan beskriva utvecklingen av det årliga genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder med hjälp av ett index där priset för 2010 ges värdet 100 och efterföljande år får värden som representerar den förändring som skett efter 2010. Under 2022 steg konsumentprisindex (KPI) med 6,6 procent och aktiebostadsindex med 1,8 procent, vilket innebär att den allmänna prisutvecklingen varit betydligt snabbare än förändringen av medelpriset på aktiebostäder under året. Sedan 2010 har konsumentprisindex stigit med 22,3 procent och aktiebostadsindex med 15,3 procent. 

Aktiebostadsprisindex och konsumentprisindex 2010–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I databaserna finns mera uppgifter om det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder i Mariehamn respektive landskommunerna samt för olika bostadsstorlekar för tiden 2010–2022.

I exceltabellen Aktiebostadsöverlåtelser 2010–2022 visas bland annat spridningen av kvadratmeterpriset samt detaljerade uppgifter för varje enskilt år.

Uppgifterna baserar sig på utdrag ur skatteförvaltningens register över aktiebostadsöverlåtelser. Materialet innehåller inte uppgifter om bostädernas rumsantal, hustyp eller ålder, men det framgår vilka bostäder som är nybyggda. Mera information finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax