Arbetslöshetssituationen april 2008

Arbetslösheten lägre än ifjol
I april uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 1,9 procent, 0,1 procentenheter lägre än i april ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 42 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,2 procent, och den var 0,7 procentenheter högre för de åländska männen (2,5 procent) än för kvinnorna (1,8 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (3,1 procent) var 1,3 procentenheter lägre än i april ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,6 procent) var något högre i april i år jämfört med april ifjol. Antalet långtidsarbetslösa sjönk med 20 personer till 56 jämfört med april ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn
En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,7 procent) jämfört med i de övriga regionerna. I april var arbetslöshetsgraden 1,2 procent på landsbygden och 1,7 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i april högst i Brändö med 3,4 procent.

Antalet lediga platser minskar
Antalet lediga platser var i april 344 stycken, och det är 93 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 136,5 procent i april i år, vilket var 25,9 procentenheter lägre än i april ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,1 respektive 2,4 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 87,2 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 655 st i slutet av april vilket är 268 personer färre än ett år tidigare. Under april månad tillsattes 327 st lediga platser, vilket var 22 st fler än under april ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes 45 procent inom tre veckor jämfört med 54 procent under april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (117 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 31 st sjöarbetsplatser.

Hela meddelandet kan du läsa här.