Arbetslöshetssituationen april 2016

Förändringar i statistiken

Arbetslöshetsmeddelandet har genomgått en förnyelse från och med januari 2016, den största skillnaden är att begreppen öppen arbetslöshet samt total arbetslöshet inte längre används. Det som motsvarar öppen arbetslöshet benämns i fortsättningen som relativ arbetslöshet. Total arbetslöshet, som omfattade öppet arbetslösa samt placerade i åtgärder, redovisas inte längre. Förnyelsen av arbetslöshetsmeddelandet har genomförts främst för att öka jämförbarheten med omkringliggande regioner. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent i april

I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,5 procent, i april ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,8 procent medan det var 4,1 procent för männen. Ungefär 1,4 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn sjönk i april till 4,2 procent, i april ifjol var den 4,6 procent. På landsbygden var arbetslöshetstalet i april 3,0 procent (3,2 procent i april ifjol) medan det i skärgården steg till 2,6 procent (2,3 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i april högst i Eckerö (med 5,0 procent) medan det var lägst i Föglö, med 1,1 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000–2016

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Ungdomsarbetslösheten steg något

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,0 procent, i april ifjol var det 4,5 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,6 procent jämfört med 6,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent, samma som i april ifjol. Även här var arbetslöshetstalet högre för männen (3,8 procent) än för kvinnorna (3,1 procent). Antalet långtidsarbetslösa (177 st) var även det exakt samma som i april, och utgör 1,2 procent av arbetskraften (samma som ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 66 st över 55 år (2,0 procent) och sju personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 22 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,4 procent).

Antalet arbetssökande ökade något

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 093 personer i slutet av april vilket är 27 personer fler än ett år tidigare. Den relativa arbetslösheten består av arbetssökande personer som antingen är arbetslösa eller permitterade (i april 493 st respektive åtta st). Utöver dessa kan även arbetssökande personer med sysselsättningsstöd (43 st), i arbetsprövning/arbetspraktik (22 st) samt personer i sysselsättningsfrämjande utbildning (135 st) räknas som utan arbete. Enligt Arbets- och näringsministeriet står dock personer i arbetsprövning/arbetspraktik samt personer i utbildning utanför arbetskraften, och räknas således inte som arbetslösa. Personer med sysselsättningsstöd (tidigare kallat placerade i åtgärder) räknades tidigare in i begreppet total arbetslöshet.

Antalet lediga platser ökade i april

Antalet lediga platser var i april 297 stycken (inklusive 77 sommarjobb och tre platser utanför Åland), och det är 40 platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 59,3 procent i april i år, vilket är 11,6 procentenheter högre än april ifjol. Under april månad tillsattes hela 265 st lediga platser, vilket är 40 platser mindre än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 55,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 50,8 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 89 st). Observera att yrkesindelningen från och med juni 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO-2010, och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.

Figur 2: Antal öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke, april 2016

Stapeldiagram som visar antalet öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida, här finns även en Excel-fil med beräknad risk för arbetslöshet: diagram och underlagstabell finns att ladda ned.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 maj 2016 

Kommande publicering preliminärt 2 juni 2016