Arbetslöshetssituationen april 2017

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Enligt de senaste uppgifterna har arbetskraften på Åland ökat, vilket innebär att det relativa arbetslöshetstalet har sjunkit lite trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat något. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent i april

I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,6 procent, i april ifjol var arbetslöshetstalet 3,5 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 3,9 procent för männen. Ungefär 1,1 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,5 procent, i april ifjol var det 5,0 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,0 procent jämfört med 5,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent (samma som i april ifjol). Här var arbetslöshetstalet samma för kvinnorna och männen (3,4 procent). Antalet långtidsarbetslösa (173 st) var lägre än i april ifjol (177 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,2 procent i april ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 66 st över 55 år (1,9 procent) och åtta personer under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 26 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,7 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet steg i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i april var 4,5 procent (4,2 procent i april ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i april till 2,9 procent (3,0 procent i april ifjol) medan det i skärgården steg till 3,2 procent (2,6 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i april högst i Geta (med 5,5 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i april 335 stycken (inklusive 130 sommararbetsplatser), och det är 38 platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare. Utöver detta fanns 394 lediga platser utanför Åland. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 62,3 procent i april i år, vilket är 3,0 procentenheter högre än april ifjol. Under april månad tillsattes 375 st lediga platser (innehåller även platser utanför Åland), vilket är hela 110 platser mer än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 43,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 55,5 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen specialister (med 163 st).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax