Arbetslöshetssituationen april 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent i april

I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,7 procent, i april ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 4,2 procent för männen. I april var 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,8 procent, i april ifjol var det 4,5 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 3,4 procent jämfört med 6,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,7 procent (3,4 procent i april ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 4,3 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (205 st) var högre än i april ifjol (173 st), och utgör 1,4 procent av arbetskraften (1,1 procent i april ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 74 st över 55 år (2,2 procent) och sex personer under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 26 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,8 procent).  För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 5,0 procent i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i april steg till 5,0 procent (4,5 procent i april ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i april ca 2,9 procent (samma som i april ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,0 procent (3,2 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i april högst i Geta (med 6,1 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer.  För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i april 389 stycken (inklusive 153 sommararbetsplatser), vilket är 54 st mer än i april 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 70,3 procent i april i år, vilket är 8,1 procentenheter högre än april ifjol. Under april månad tillsattes 317 st lediga platser vilket är 58 platser mindre än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 50,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 43,7 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 147 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax