Arbetslöshetssituationen april 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent i april

I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,4 procent, i april ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,7 procent medan det var 4,0 procent för männen. I april var 1,2 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,3 procent, i april ifjol var det 4,8 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,3 procent jämfört med 7,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,8 procent (3,7 procent i april ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 4,7 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (188 stycken) var lägre än i april ifjol (205 stycken), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,4 procent i april ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 73 stycken över 55 år (2,1 procent) och 16 personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 35 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,4 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i april sjönk till 4,6 procent (5,0 procent i april ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i april ca 2,5 procent (2,9 procent i april ifjol) medan det i skärgården steg till 2,4 procent (2,0 i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i april högst i Mariehamn (med 4,6 procent) medan det var lägst i Sottunga som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i april 440 stycken (inklusive 178 sommararbetsplatser), och det är 51 platser mer än i april 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 86,6 procent i april i år, vilket är 16,3 procentenheter högre än april ifjol. Under april månad tillsattes 408 stycken lediga platser vilket är 91 platser fler än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 35,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 50,5 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 236 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax