Arbetslöshetssituationen april 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 12,7 procent i april

I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 12,7 procent, jämfört med 3,4 procent i april ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 11,8 procent medan det var 13,6 procent för männen. I april var 0,8 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har mycket stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Situationen på den åländska arbetsmarknaden i april 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Det kan poängteras att i arbetslöshetsstatistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. Även om antalet arbetslösa arbetssökande har ökat jämfört med föregående månad så är den stora skillnaden den kraftiga ökningen av permitterade personer. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i april efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i april stod arbetslösa samt permitterade för mer än en tredjedel vardera

Figur 1 illustrerar att mer än 37 procent av de arbetssökande personerna (inklusive boende utanför Åland) i april 2020 bestod av permitterade arbetstagare (1 028 personer). Jämfört med mars 2020 är det en ökning med 369 personer. Ungefär 34 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (930 personer), detta i sin tur är en ökning med 284 personer jämfört med mars 2020. Även jämfört med situationen den 15 april har arbetslösheten ökat markant, antalet arbetslösa eller permitterade har ökat från 1 749 personer den 15 april till 1 945 personer den 1 maj 2020 (endast boende på Åland).

Arbetslösheten i de flesta kommuner påverkas kraftigt av den rådande situationen, framförallt har antalet arbetslösa och permitterade personer ökat i Mariehamn (med 309 personer jämfört med mars 2020). Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (18,7 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (12,5 procent) och personer 55 år och äldre (10,7 procent).

Ungdomsarbetslösheten steg kraftigt i april

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 18,7 procent, jämfört med 5,3 procent i april ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 16,6 procent jämfört med 20,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 10,7 procent (3,8 procent i april ifjol). Här var arbetslöshetstalet 10,3 procent för kvinnorna och 11,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (243 stycken) var högre än i april ifjol (188 stycken), och utgör 1,6 procent av arbetskraften (1,2 procent i april ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 84 stycken över 55 år (2,4 procent) och 16 personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 43 personer varit arbetslösa längre än tre månader (3,0 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i april var 16,8 procent (4,6 procent i april ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i april ca 10,3 procent (2,5 procent i april ifjol) medan det i skärgården steg till 7,9 procent (2,4 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i april högst i Mariehamn (med 16,8 procent) medan det var lägst på Sottunga med 4,4 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 2: Regionala arbetslöshetstal 1993–2020

Situationen på den åländska arbetsmarknaden i april 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i april 128 stycken (inklusive 40 sommararbetsplatser), och det är hela 312 platser mindre än i april 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 6,6 procent i april i år, vilket är 80,0 procentenheter lägre än april ifjol. Under april månad tillsattes 219 stycken lediga platser vilket är hela 189 platser mindre än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 35,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 35,5 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 93 stycken).

Kommande publicering preliminärt 2 juni 2020

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax