Arbetslöshetssituationen april 2021

Det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent i april

I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 8,5 procent, jämfört med 12,7 procent i april ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent medan det var 9,3 procent för männen. I april var 2,2 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har fortsättningsvis stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren, så har antalet sedan mitten av juni 2020 minskat i långsam takt. Efter en liten uppgång i mars minskar antalet arbetslösa och permitterade igen i april.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i april efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i april stod arbetslösa för ungefär 41 procent

Figur 1 illustrerar att drygt 14 procent av de arbetssökande personerna i april 2021 (inklusive boende utanför Åland) fortfarande bestod av permitterade arbetstagare (344 personer). Jämfört med mars 2021 är det en minskning med 47 personer. Ungefär 41 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (970 personer), detta i sin tur är en minskning med 108 personer jämfört med mars 2020.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (10,3 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (8,3 procent) samt personer 55 år och äldre (8,2 procent). Jämfört med situationen i mars har det relativa arbetslöshetstalet minskat i samtliga åldersgrupper.

Antalet långtidsarbetslösa sjönk i april

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 10,3 procent, jämfört med 18,7 procent i april ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 8,0 procent jämfört med 12,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 8,2 procent (10,7 procent i april ifjol). Här var arbetslöshetstalet 8,2 procent för kvinnorna och 8,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (681 stycken) var mycket högre än i april ifjol (243 stycken), och utgör 4,4 procent av arbetskraften (1,6 procent i april ifjol). Antalet har dock minskat jämfört med mars då antalet långtidsarbetslösa var 744 st. Av de långtidsarbetslösa var 197 stycken över 55 år (5,5 procent) och 45 personer under 25 år (1,3 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 79 personer varit arbetslösa längre än tre månader (5,7 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i april var 10,8 procent (16,8 procent i april ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i april ca 7,0 procent (10,3 procent i april ifjol) medan det i skärgården sjönk till 6,9 procent (7,9 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i april högst i Kökar (med 13,4 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2021

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade jämfört med april ifjol

Antalet lediga platser var i april 227 stycken (inklusive 33 sommararbetsplatser), och det är 99 platser mer än i april 2020. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 17,4 procent i april i år, vilket är 10,8 procentenheter högre än april ifjol. Under april månad tillsattes hela 420 stycken lediga platser vilket är 201 platser mer än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 57,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 35,6 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 189 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2018. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax