Arbetslöshetssituationen april 2023

Det relativa arbetslöshetstalet 4,1 procent i april

I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,1 procent, jämfört med 4,5 procent i april ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent medan det var 4,8 procent för männen. I april var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,1 procent (6,1 procent i april ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 6,1 procent jämfört med 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,1 procent (4,3 procent i april ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 4,9 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 3,8 procent (4,4 procent i april ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 4,4 procent för männen. Jämfört med situationen i mars sjönk det relativa arbetslöshetstalet något i samtliga åldersgrupper (under 25 år, 25–54 år samt 55 år och äldre). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i april var 6,1 procent (6,2 procent i april ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i april ca 2,9 procent (3,3 procent i april ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,8 procent (4,1 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i april högst i Mariehamn (med 6,1 procent) medan Sottunga inte hade några arbetslösa arbetssökande. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2023

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade något i april

Antalet lediga platser var i april 472 stycken (inklusive 114 sommararbetsplatser), och det är 24 platser mer än i april 2022. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 75,6 procent i april i år, vilket är 9,7 procentenheter högre än april ifjol. Under april månad tillsattes 400 stycken lediga platser vilket är 91 platser mindre än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 48,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 39,9 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 185 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2020. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax