Arbetslöshetssituationen augusti 2016

Förändringar i statistiken

Arbetslöshetsmeddelandet har genomgått en förnyelse från och med januari 2016, den största skillnaden är att begreppen öppen arbetslöshet samt total arbetslöshet inte längre används. Det som motsvarar öppen arbetslöshet benämns i fortsättningen som relativ arbetslöshet. Total arbetslöshet, som omfattade öppet arbetslösa samt placerade i åtgärder, redovisas inte längre. Förnyelsen av arbetslöshetsmeddelandet har genomförts främst för att öka jämförbarheten med omkringliggande regioner. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent i augusti

I augusti var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,6 procent, i augusti ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent medan det var 4,0 procent för männen. Ungefär 0,8 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet steg i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i augusti var 4,7 procent (4,4 procent i augusti ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i augusti till 3,0 procent (3,1 procent i augusti ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,3 procent (2,4 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i augusti högst i Brändö (med 5,1 procent) medan det var lägst i Sottunga, som inte hade några arbetslösa personer alls. För en tabell med kommunvisa uppgifter om den relativa arbetslöshetsgraden, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000–2016

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Ungdomsarbetslösheten steg något

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 6,0 procent, i augusti ifjol var det 5,6 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 5,0 procent jämfört med 6,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,1 procent (3,4 procent i augusti ifjol). Här var arbetslöshetstalet högre för kvinnorna (3,3 procent) än för männen (2,9 procent). Antalet långtidsarbetslösa (158 st) var högre än i augusti ifjol (141 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,0 procent ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 55 st över 55 år (1,7 procent) och åtta personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 28 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,8 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om den relativa arbetslöshetsgraden efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Antalet arbetssökande ökade något

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 042 personer i slutet av augusti vilket är 57 personer fler än ett år tidigare. Den relativa arbetslösheten består av arbetssökande personer som antingen är arbetslösa eller permitterade (i augusti 520 st respektive åtta st). Utöver dessa kan även arbetssökande personer med sysselsättningsstöd (40 st), i arbetsprövning/arbetspraktik (fyra st) samt personer i sysselsättningsfrämjande utbildning (68 st) räknas som utan arbete. Enligt Arbets- och näringsministeriet står dock personer i arbetsprövning/arbetspraktik samt personer i utbildning utanför arbetskraften, och räknas således inte som arbetslösa. Personer med sysselsättningsstöd (tidigare kallat placerade i åtgärder) räknades tidigare in i begreppet total arbetslöshet.

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i augusti 210 stycken (inklusive 18 platser utanför Åland), och det är 51 platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 39,8 procent i augusti i år, vilket är 8,8 procentenheter högre än augusti ifjol. Under augusti månad tillsattes 162 st lediga platser, vilket är hela 81 platser mindre än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 55,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 44,4 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 71 st). Observera att yrkesindelningen från och med juni 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO-2010, och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.

Figur 2: Antal öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke, augusti 2016

Stapeldiagram som visar antalet öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida, här finns även en Excel-fil med beräknad risk för arbetslöshet: diagram och underlagstabell finns att ladda ned.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 september 2016

Kommande publicering preliminärt 4 oktober 2016