Arbetslöshetssituationen augusti 2017

Det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent i augusti

I augusti var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,4 procent, i augusti ifjol var arbetslöshetstalet 3,6 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,1 procent medan det var 3,6 procent för männen. I augusti var 0,7 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 3,7 procent, i augusti ifjol var det 6,0 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet högre än för männen, 3,8 procent jämfört med 3,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,0 procent (3,1 procent i augusti ifjol). Här var arbetslöshetstalet 2,8 procent för kvinnorna och 3,3 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (167 st) var högre än i augusti ifjol (158 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (samma som i augusti ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 52 st över 55 år (1,5 procent) och två personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 18 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,1 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i augusti var 4,4 procent (4,7 procent i augusti ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i augusti till 2,8 procent (3,0 procent i augusti ifjol) medan det i skärgården sjönk till 1,9 procent (2,3 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i augusti högst i Mariehamn (med 4,4 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet tilsatta platser ökade

Antalet lediga platser var i augusti 210 stycken, och det är samma antal lediga platser som ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 41,0 procent i augusti i år, vilket är 1,2 procentenheter högre än augusti ifjol. Under augusti månad tillsattes 197 st lediga platser, vilket är 35 platser mer än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 41,1 procent inom tre veckor, jämfört med ca 55,6 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 81 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Enligt de senaste uppgifterna har arbetskraften på Åland ökat, vilket innebär att det relativa arbetslöshetstalet har sjunkit lite trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat något. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax