Arbetslöshetssituationen augusti 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent i augusti

I augusti var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,3 procent, i augusti ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,8 procent medan det var 3,8 procent för männen. I augusti var 1,0 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,5 procent, i augusti ifjol var det 3,7 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 2,7 procent jämfört med 6,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,6 procent (3,0 procent i augusti ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 3,9 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (183 st) var högre än i augusti ifjol (167 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,1 procent i augusti ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 75 st över 55 år (2,2 procent) och sex personer under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 22 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,5 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk något i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i augusti sjönk till 4,3 procent (4,4 procent i augusti ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i augusti ca 2,7 procent (2,8 procent i augusti ifjol) medan det i skärgården steg till 2,2 procent (1,9 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i augusti högst i Kökar (med 4,8 procent) medan det var lägst i Vårdö (med 0,5 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i augusti 236 stycken, vilket är 26 st fler än i augusti 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 47,4 procent i augusti i år, vilket är 6,4 procentenheter högre än augusti ifjol. Under augusti månad tillsattes 206 st lediga platser vilket är nio platser mer än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 39,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 41,1 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 86 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax