Arbetslöshetssituationen augusti 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent i augusti

I augusti var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,3 procent, samma som i augusti ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,8 procent medan det var 3,8 procent för männen. I augusti var 0,9 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,0 procent, i augusti ifjol var det 4,5 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,6 procent jämfört med 6,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent (3,6 procent i augusti ifjol). Här var arbetslöshetstalet 2,8 procent för kvinnorna och 4,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (181 stycken) var marginellt lägre än i augusti ifjol (183 stycken), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (samma som i augusti ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 67 stycken över 55 år (2,0 procent) och 14 personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 31 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,2 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk på landsbygden

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i augusti var 4,5 procent (4,3 procent i augusti ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i augusti till ca 2,5 procent (2,7 procent i augusti ifjol) medan det i skärgården steg till ca 2,3 procent (2,2 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i augusti högst i Geta samt Mariehamn (med 4,5 procent vardera) medan det var lägst i Lumparland (med 0,5 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Linjediagram som illustrerar det regionvisa arbetslöshetstalet. Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i augusti 205 stycken, och det är 31 platser mindre än i augusti 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 41,2 procent i augusti i år, vilket är 6,2 procentenheter mindre än augusti ifjol. Under augusti månad tillsattes 210 stycken lediga platser vilket är fyra platser fler än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 54,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 39,8 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 98 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax